카테고리: 한국어

ផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរុក្ខជាតិដល់ប្រទេសកូរ៉េចំនួន ៥០តោន

fog-3622519_960_720

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានផ្ដល់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតជំងឺដើមស្រល់ចំនួន ៥០តោនដើម្បីការសហប្រត្តិបត្តិការការពារជំងឺរុក្ខជាតិរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆកា រថយន្តដឹកថ្នាំការពារសត្វល្អិតចំនួន៧គ្រឿងបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកកាត់តាមខ្សែព្រុំដែនប្រទេសទាំងពីរឈ្ពោះទៅខេត្តគេសុង។

ការិយាល័យបង្រួបបង្រួមតំណាងប្រទេសទាំងពីរបានបំភ្លឺថា “ប្រភេទថ្នាំដែលទទួលបាននោះពុំមែនជាថ្នាំដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ។

Continue reading “ផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរុក្ខជាតិដល់ប្រទេសកូរ៉េចំនួន ៥០តោន”

Улс үндэстнээр гадуурхах тухай

11-р сарын 8-ны өдөр БНСУ-ын Хүний Эрхийн Хорооноос Арьс өнгөөр алагчлаа үзлийг устгах протоколын тус улсад хэрэгжиж буй байдлын талаарх хяналт болон хүний эрхийн байгууллагын хувьд саналаа тусгасан бие даасан тайланг боловсруулж НҮБ-ын Арьс өнгөөр алагчлаа үзлийг устгах хороонд хүргүүлсэн байна.

Тус тайланд 20 асуудал, 31 дэд асуудлаас бүрэлдсэн бөгөөд өнөөг хүртэл тус хорооноос анхааруулга сануулга өгсөн гуулин дахь арьс үндэстнээр ялгаварлах ухагдахуун, түүнд үзүүлэх шийтгэл зэрэгтэй холбоотой дүрэм журам бэлдэх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох тухай хууль бий болгохтой холбоотой сүүлийн үеийн жишээ болон хорооны гишүүдийн саналыг тусгасан байна.

Мөн тус тайланд хуулийн өмнө бүгд эрх тэгш эрхтэй байх тухай, гадаад иргэдийн аливаа улс оронд орж гарах эрх, гадаад ажилчдын эвсэл байгуулах түүнд элсэх эрх, гадаад иргэдийн аюулгүй эмчилгээний систем, аюултай нөхцөл байдалд байгаа гадаад иргэдэд улсын байгууллагын хамгаалалт зэргийг өргөтгөх зэрэг асуудлууд тусгагдсан байна.

11월 8일, 국가인권위원회는 ‘인종차별철폐협약’의 국내 이행상황에 대한 모니터링과 국가인권기구로서 의견을 담은 독립보고서를 채택하고, UN 인종차별철폐위원회(CERD)에 제출했다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성됐다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성되었으며, 그 동안 인종차별철폐위원회에서 지속적으로 권고한 국내법에 협약상의 인종차별 정의 반영, 인종차별 행위에 대한 처벌 규정 마련과 포괄적 차별금지법 제정에 대해 최근 사례와 위원회 의견을 담았다.

또 보고서는 법 앞에서 평등한 대우를 받을 권리, 외국인 보호제도와 신체의 자유, 노동조합 결성 및 가입할 수 있는 권리, 모든 국가로부터 출국하고 자국으로 귀국하는 권리, 이주민 의료안전망의 사각지대 해소, 위기상황에 처한 이주민들에 대한 공공부조 확대 등의 쟁점을 전략적으로

Банкууд Иран улсын иргэдийн гүйлгээнд хязгаарлалт

АНУ-аас Иран улсад хориг тавьж байгаатай холбогдуулан Иран улсын иргэдийн дансны гүйлгээнд хязгаарлалт хийх зэрэг арга хэмжээнүүд авч байгаа тухай Нэгдсэн мэдээнээс 11-р сарын 7-ны өдөр мэдээллээ.

KEB Хана банкнаас Иран улсын үйлчлүүлэгчдийг 12-ны өдрийг хүртэл дансаа хаах хүсэлт тавьж байгаа бөгөөд Гүгмин банкнаас хувь хүний мэдээлэл шалгах процессийг 1 жилээс 6 сар болгожээ.

Үри болон Шинхан банкнаас Иран оюутан болон ажилчдад данс шинээр нээхдээ тодорхой албан тушаалтны гарын үсэгтэйгээр нээж өгөх юм байна.

Банкнуудаас авч буй тус арга хэмжээнүүд нь үүсч болзошгүй АНУ-ын гуравдагч хориг, secondary boycott зэргийг аль болох багасгаж буй арга хэмжээ юм байна.

미국이 대 이란 제재를 복원하자 시중은행들이 이란인 계좌의 거래를 제한하는 등 후속조치에 나서고 있다고 연합뉴스가 11월 7일 보도했다.

KEB하나은행은 이란인 고객에게 12일까지 계좌를 해지해줄 것을 요청했고 국민은행은 신원확인 주기를 1년에서 6개월로 줄이기로 했다.

신한은행과 우리은행은 유학생과 노동자에 한해 고위 경영진 승인을 거쳐 이란인 계좌를 개설해주고 있다.

은행들의 이런 조치는 혹시나 발생할 수 있는 미국의 제3자 제재, 세컨더리보이콧 가능성을 최소화하기 위한 것이다.

Өмнөд Солонгос, АНУ-ын Ерөнхийлөгч нарын уулзалт ‘Умард Солонгос- АНУ-ын дээд хэмжээний уулзалт саадгүй явагдана’

33100529_2081052168849679_9069635610934771712_n

БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Ин болон АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп нар орон нутгийн цагаар 22-нд ‘Цагаан ордон’-д уулзсан бөгөөд Умард Солонгос, АНУ-ын дээд хэмжээний уулзалтыг амжилттай явуулахын тулд чадах бүхнээ хийхээр санал нэгджээ.

Мүн Ерөнхийлөгч ‘Умард Солонгос улс цөмийн зэвсэгээс татгалзаж Солонгосын хойгт энх тайван байдал тогтоох түүхийг хамтдаа бүтээцгээе’ гэж хэлсэн бөгөөд, Трамп Ерөнхийлөгч ч мөн адил Умард Солонгос, АНУ-ын дээд хэмжээний уулзалтыг амжилттай явуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ.

Трамп Ерөнхийлөгч сүүлийн үед Умард Солонгосын байр суурь өөрчлөгдөж байгааг тооцоолсон уу Умард Солонгос, АНУ-ын дээд хэмжээний уулзалтыг нөхцөлтэйгөөр хойшлуулах боломжийн талаар дурдсан бөгөөд Мүн Ерөнхийлөгчийн зүгээс дундын байр сууринаас зохицуулахын тулд идэвхи гаргав.

Ирэх сард болох Умард Солонгос, АНУ-ын удирдагчдын дээд хэмжээний уулзалт хүртэл Өмнөд Солонгос, АНУ-ын хамтын ажиллагаа үргэлжлэх төлөвтэй байна.

Continue reading “Өмнөд Солонгос, АНУ-ын Ерөнхийлөгч нарын уулзалт ‘Умард Солонгос- АНУ-ын дээд хэмжээний уулзалт саадгүй явагдана’”

ទីក្រុងសេអ៊ូល៖ បើកដំណើរការ “ផ្សារកសិករ” ៥កន្លែង ដែលមានតម្លៃសមរម្យរហូតដល់៣០%

farm

សាលាក្រុងសេអ៊ូលបើកដំណើរការ “ផ្សារកសិករ”ចំនួនប្រាំកន្លែងនៅតាមសួនកណ្ដាលទីក្រុងដែលអាចអោយបុណ្យវប្បធម៌និងផលិតផលកសិកម្មពិសេសៗបង្ហាញខ្លួនព្រមគ្នាចាប់ពីខែមេសាដល់តុលា។ បើកដំណើរការចាប់ពីម៉ោង១០ព្រឹកដល់ម៉ោង៦ល្ងាច ហេីយនៅខែកក្កដាដល់ខែសីហាមិនដំណើរការទេ។

រៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃ ពុធ និង ថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍បើកនៅសួនកម្សាន្ដកុមារទីក្រុងសេអ៊ូល រាល់ពីសប្ដាហ៍ម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យបើកនៅ ក្វាងហ្វាមូន និង ផ្លូវជញ្ជាំងថ្ម ដុកស៊ូគង់ ថ្ងៃសៅរ៍បើកនៅទីលានម៉ានលីដុងក្វាង និង ផ្ទះបូរាណណាំសាន ព្រមទាំងនៅតាមខេត្តក្រុង៧០ មានលក់ផលិតផលកសិកម្មចំនួន១៥០កន្លែងដែលអាចទិញក្នុងតម្លៃថោកជាងតម្លៃធម្មតាចាប់ពី ១០% ទៅ ៣០%។

ចំពោះពត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផលលក់ ទីតាំង និង កាលបរិច្ឆេទរបស់ផ្សារកសិកម្មអាចមើលនៅក្នុងប្លក់(http://blog.naver.com/seoulfarmersmarket) បាន។

Continue reading “ទីក្រុងសេអ៊ូល៖ បើកដំណើរការ “ផ្សារកសិករ” ៥កន្លែង ដែលមានតម្លៃសមរម្យរហូតដល់៣០%”

Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон иргэдийн эцэг эх ач зээгээ өсгөхөд туслах зорилгоор тус улсад оршин суух нөхцөл илүү сайжирна

grandparents-1038201_640

Хууль зүйн яамнаас 4-р сарын 2-ны өдрөөс эхлэн Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэний эцэг эхийг ач зээгээ 7 нас хүртэл, тухайн жилийн 3-р сарын сүүл хүртэл тус улсад оршин суухыг зөвшөөрсөн байна.
Урьд нь хүүхдийг 6 нас хүрэх хүртэл, өөрөө болон гэр бүлийн хүн нь архаг хууч өвчтэй эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй тохиолдолд эцэг эхэд нь оршин суух зөвшөөрөл олгож байсан байна.Түүнчлэн ганцаараа хүүхдээ өсгөдөг, 3-аас дээш хүүүхэдтэй гэр бүл/солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон/ бусад хүндэтгэж үзэх шалтгаантай тохиолдолд хүүхдийн нас хамаарахгүйгээр зөвшөөрөл өгөх юм байна.
Хууль зүйн яамнаас энэхүү тогтолцоог өөрчилж байгаа зорилготой нийцэхгүй/ хууль бусаар ажил хөдөлмөр эрхлэх/ явдал гаргуулахгүйн тулд хууль зөрчсөн тохиолдолд авах арга хэмжээг чангатгах төлөвлөгөөтэй байна.

Continue reading “Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон иргэдийн эцэг эх ач зээгээ өсгөхөд туслах зорилгоор тус улсад оршин суух нөхцөл илүү сайжирна”

2017 онд гадаад оюутны тоо 18,8% -иар нэмэгдэв

people-2562626_640

2017 онд Солонгос улсад суралцаж буй Гадаадын оюутны тоо хамгийн ихээр өсчээ.

БНСУ-ын Боловсролын яамны харьяа байгууллага болох Олон улсын боловсролын хүрээлэнгээс гаргасан тайланд өнгөрсөн жилийн 4-р сарын байдлаар тус улсад суралцаж буй нийт гадаад оюутны тоо 123,858 болж, 2016 оны 4-р сартай харьцуулахад 18,8%-иар өсчээ. Боловсролын зэрэг горилон суралцаж буй гадаад оюутны тоо 72,032 байгаа бөгөөд бусад сургалтанд 51,826 гадаад оюутан хамрагдаж байна гэж 2-р сарын 5-ны өдрийн Ёнхаб ньюс агентлагаас мэдээлжээ.
Гадаад оюутны тоог улс бүрээр авч үзвэл Хятад(68,184 оюутан/55.1%), Вьетнам(14,614 оюутан/11.8%), Монгол(5,384 оюутан/4.3%), Япон 3,828 оюутан, 3.0%), Америк(2,767 оюутан/2.2%), Узбекистан(2,716 оюутан/2.2%), Тайван(2,195 оюутан/1.8%), Франц(1,344 оюутан/1.1%), Индонез(1,334 оюутан/1.1%), Малайз(1,177 оюутан/1.0%) тус тус суралцаж байна.
Нийт гадаад оюутны 57.5% нь нийслэл орчим байрлах их дээд сургуульд суралцаж байгаа бол Чүнчон орчимд 13.8%, Бусан, Улсан, Гённамд 9.7%, Кангвон, Тэгү, Кёнбүг орчимд 9.5%, Хунам Жэжүд 9.3% тус тус суралцаж байна..

Суралцаж буй боловсролын зэрэг болон мэргэжлээр ангилж үзвэл
• Докторын зэрэг : Инженер технологи 36%, нийгмийн ухаан 34%, байгалийн ухаан 18%, урлаг спорт 8%, анагаахын салбарт 4%;
• Магистрын зэрэг : Нийгмийн ухаан 71%, инженер технологи 14%, байгалийн ухаан 7%, урлаг спорт 7%, анагаахын салбарт 1%;
• Бакалаврын зэрэг : Нийгмийн ухаан 69%, инженер технологи 14%, урлаг спорт 11%, байгалийн ухааны салбарт 6% тус тус суралцаж байна.

Continue reading “2017 онд гадаад оюутны тоо 18,8% -иар нэмэгдэв”