카테고리: Монгол

Гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явцдаа осолд орсон тохиолдолд ‘Үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө’

Солонгосын аж үйлдвэр хүний нөөцийн газар(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service)-аас хууль бус гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж байгаад осолд орсон ч үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрөхөөр болжээ.

Тус газраас хууль бус гадаад ажилчин баривчилгаанаас зугтаж явах явцад үүссэн ослын талаар авах аргачлал боловсруулахаа 12-ны өдөр мэдэгдэв.

Ажил олгогч хууль бус ажил олгогч гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд баривчилгааны үеэр зугтан зайлахыг заавар өгсөний улмаас осол үүссэн, энэхүү үйлдэл нь ажил үүрэгтэй холбоотой байгаа тохиолдолд зэрэг 3 шалгуур бүгдийг хангасан байвал үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрнө. Ажил олгогчийн удирдлаган доор зугтаах үйлдэл хийгдсэн гэж үзвэл үйлдвэрлэлийн ослоор хүлээн зөвшөөрөгдөнө.


Машинаас оргох юмуу баривчилгааны явцад эсэргүүцэл үзүүлж байгаад хохирол амсах тохиолдол, санаатайгаар өөрийгөө гэмтээх мөн гэмт хэргийн болон хувийн шинжтэй үйлдэл хийсэн тохиолдолд үйлдвэрийн ослоор хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байх зарчмыг барина.


Аж үйлдвэр хүний нөөцийн газраас хууль бус гадаадын ажилчин баривчилгаанаас зугтаж байхад үүсэн ослын талаар хохиролыг барагдуулах нэхэмжлэл гаргахгүй гэсэн зарчим барихаа ч мөн илэрхийлжээ.

<이주노동자 단속 피하다 사고 ‘산업재해 인정’>

근로복지공단(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service)이 미등록 이주노동자가 정부 단속을 피하다 발생한 사고도 업무상재해로 인정하기로 했다.

공단은 ‘불법체류자 단속 피신 중 발생한 사고의 업무처리요령’을 시행한다고 12일 밝혔다.

사업주가 미등록 이주노동자임을 인지하고, 단속시 적극적인 도주 지시로 사고가 발생했으며, 일련의 행위가 업무수행과 관련이 있을 경우 등 세 가지 요건을 모두 충족하면 업무상재해로 인정한다. 사업주의 지배·관리 아래 피신 행위가 진행됐다고 판단된다면 산업재해보상이 가능하다는 것이다.

피신 과정에 차량을 탈취하거나 단속반에 대항하다 재해를 입은 경우, 고의나 자해 또는 범죄행위·사적행위로 인한 경우는 산재를 불인정한다는 방침이다.

공단은 미등록 이주노동자가 단속을 피하다 발생한 사고에 대해서는 구상권을 청구하지 않는다는 방침도 밝혔다.

Хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн домино өсөлт

Он гарсаар идэж уух зүйлийн үнийн өсөлт үргэлжилсээр байна. Хоолны газруудаас эхлээд 3 сар гарсаар мөхөөлдөс, нарийн боов, гучужан, тяньжан үнэ өсөх юмуу өсгөх төлөвлөгөөтэй байгаа талаар мэдэгдлээ.

Нарийн боов, торт дунджаар 5 хувь, мөхөөлдөс дээд тал нь 20 хувь хүртэл өсөх бөгөөд гучужан, тяньжан зэрэг зарим нэг бүтээгдэхүүний үнэ ч 6-9 хувь өснө.

Өдөр тутмын хэрэглээний үнэ үргэлжлэн өссөөр байгаад Солонгосын засгийн газраас боловсруулсан бүтээгдэхүүний үнэийг тогтмолжуулах бодлого хэрэгжүүлнэ гэдгээ илэрхийллээ.

<식품가격 도미노 인상>

연초부터 시작된 먹거리 가격 인상이 계속 이어지고 있다. 외식물가에 이어 3월 들어서는 아이스크림, 빵, 고추장·된장의 가격이 올랐거나 인상 계획을 밝혔다.

빵과 케이크는 평균 5%, 아이스크림은 최고 20%까지 오르고, 고추장과 된장 일부 제품 가격도 6~9% 인상된다.

생활물가가 지속적으로 오르자 한국 정부는 가공식품 가격이 안정되도록 정책을 추진한다고 밝혔다.

Сард нэг хүүхдийн боловсролд өнөөг хүртэл хамгийн их буюу дунджаар 290 мянган вон

Өнгөрсөн жил нэг хүүхдийн боловсролд/сургуулиас гадуурх сургалт/ дунджаар 291 мянган вон зарцуулсан бөгөөд энэ нь урьд жилээсээ 7 хувь өссөн байгаа талаар тус улсын Боловсролын яам болон Статистикийн газраас 3-р сарын 13-ны өдөр мэдэгджээ.

Сурагчийн тоо 150 мянган буюу өмнөх жилээсээ 2.5 хувь буурсан боловч боловсролд зарцуулсан  нийт зардлын хэмжээ 8 наяд вон буюу 4.4 хувь өсжээ. Энэ үзүүлэлт нь сүүлийн 6 жилийн турш өссөөр ирсэн ч өнөөг хүртэл хамгийн өндөр байгаагаар гарчээ.

Өрхийн орлогын түвшнээс хамааран одоо ч ялгаатай өөрөөр хэлбэл 8 сая түүнээс дээш орлоготой өрх ба 2 сая воноос бага орлоготой өрхийн зарцуулж буй төлбөрийн зөрүү 5.1 дахин их байгаа нь урьд жилтэйгээ ижил байна.

<사교육비 1인당 월 29만원, 역대 최대>

3월 13일, 교육부와 통계청은 지난해 학생 1인당 월 평균 사교육비는 29만1,000원으로 전년보다 7% 증가했다고 발표했다.

학생 수는 1년 전보다 2.5% 줄어든 15만명이었지만 사교육비 총액은 4.4%가 늘어난 8,000억원이었다. 이는 6년 연속 증가세이자 역대 최고치다.

소득 수준에 따른 사교육비 격차는 여전해 월 평균 소득 800만원 이상 가구와 200만원 미만인 가구의 사교육비 지출 격차는 5.1배로 1년 전과 비슷하게 나타났다.

Гадаад ажилчдын эрхийг хамгаалах байгууллагууд “Ажиллах эрхийг дордуулахын эсрэг”

Гадаад ажилчдын эрхийг хамгаалах байгууллагууд “Хөдөлмөрийн хуулийг дордуулах байдлыг таслан зогсоож, Гадаад ажилчдын ажиллах эрхийг хамгаалах”-ыг шаарджээ.

Өнгөрсөн 3-р сарын 6-ны өдөр “Ялгаварлан гадуурхахыг зогсоож хүний эрх болон ажиллах эрхийг хэрэгжүүлэх”-ийн тулд Гадаад ажилчдын эрхийг хамгаалах байгууллагуудын хамтран Сөүл хотын Жунру дүүрэгт хийсэн хэвлэлийн хурал зарлахдаа ийнхүү мэдэгджээ.

Тэд “Визний дүрэм журмаас шалтгаалан ихэнх гадаад ажилчдын ажлын байраа солих байдал хязгаарлагдаж байгаа байдал нь ажил олгогчоос хараат болгож байгаа”, “Гадаад ажилчдыг нийгмийн хамгийн доод давхаргын ажилчинаар үзэн тэд үндсэн эрхээ хүртэл эдэлж чадахгүй байгаа” талаар онцолжээ.

Түүнчлэн гадаад ажилчид үндсэн эрхээ эдэлж, үйлдвэрчний эвлэлд чөлөөтэйгээр элсэж үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй хэмээгээд Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын гол хэлэлцээрт гарын үсэг зурах, гадаадын ажилчдын цалингийн доод хэмжээнд ялгавартай хандах гэж байгаа байдлаа зогсоохыг шаарджээ.

이주노동자단체 “노동권 개악 반대”

이주노동자 단체들이 “노동법 개악 시도를 중단하고 이주노동자의 노동권을 보장하라”고 촉구했다. 3월 6일 이주노동자 차별철폐와 인권·노동권 실현을 위한 공동행동은 서울 종로구에서 기자회견을 열고 이같이 주장했다.

이들은 “대부분의 비자 체계에서 이주노동자의 사업장 이동은 제한돼 있고 사업주에 극도로 종속돼 있다”며 “이주노동자들은 최하층 노동자로서 기본적인 권리마저 보장받지 못하고 있다”고 지적했다.

또 “이주노동자가 기본적인 노동권을 보장받고 노조에 자유롭게 가입하여 활동할 수 있어야 한다”며 국제노동기구 핵심협약 비준과 이주노동자 최저임금 차별 시도 중단도 요구했다.

Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын улмаас онцгой байдал зарласантай холбогдуулан эрүүл мэндээ хамгаалахын тулд баримтлах дүрэм

Өнөөг хүртэлх хамгийн хүнд  “Нарийн ширхэглэгт тоосонцрын гамшиг” болж байна. Эрүүл мэндээ хамгаалахын тулд дараах зүйлийг мөрдлөг болгоорой.

Гадагш гарахдаа амны хаалт заавал зүүгээрэй. Маск худалдаж авахдаа ‘KF80’, ‘KF94’, ‘KF99’ зэрэг тэмдэглэгээг шалгаарай. Тоо нь их байх тусам тоосонцроос хамгаалах үр дүнтэй ч амьсгалахад хэцүү, төвөгтэй байх магадлалтай. Хэрэглэсэн нэг удаагийн амны хаалтаа дахин бүү хэрэглээрэй.

Гадагш гараад ирсэний дараа нүдээ нухахгүй байх, линз зүүдэг бол заавал ариутгаарай. Жимс, ногоог цэвэр усаар сайн угааж, ариутган гараа угаах зэрэг хувийн ариун цэврийг чандлан сахихыг зөвлөе.

Хоолны үлдэгдлээ хүнсний уутанд хийж сайтар битүүмжлэн хадгалах хэрэгтэй.

미세먼지 비상, 건강수칙 지켜야

사상 최악의 ‘미세먼지 재난’이다. 건강을 지키기 위해선 다음의 수칙들을 준수해야 한다.

외출시에는 마스크를 꼭 착용해야 한다. 마스크를 구입할 때 ‘KF80’, ‘KF94’, ‘KF99’ 등의 표시를 확인해야 한다. 숫자가 클수록 미세먼지 차단 효과가 크지만 숨쉬기가 어렵거나 불편할 수가 있다. 한 번 사용한 마스크는 재사용하지 말아야 한다.

외출 후에는 눈을 비비지 말아야 하며, 콘텐트 렌즈는 철저히 소독해야 한다.

과일이나 채소는 깨끗한 물로 충분히 씻고, 손 씻기 등 개인위행 관리를 철저히 해야 한다.

남은 식재료는 위생용기에 밀봉해 보관해야 한다.

Боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн.. кола, элсэн чихрийн үнэ жилийн дотор 10 орчим хувь өсөж

Кола ундаа, элсэн чихэр зэрэг эрэлт хэрэгцээ ихтэй боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүдийн үнэ нэг жилийн дотор 10 орчим хувь өсчээ.

2-р сарын 18-ны өдөр Солонгосын Хэрэглэгчдийн төвөөс мэдээлснээр өргөн хэрэглээний 26 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний өнгөрсөн сарын худалдааны үнийг хянах явцад ийнхүү гарчээ.

Өнгөрсөн жилийн нэгдүгээр сартай харьцуулахад элсэн чихэр хамгийн их буюу 11 хувь өссөн бол кола ундаа, омуг тус тус 8-9 орчим хувь өссөн байна.


가공식품 줄인상…콜라ㆍ설탕 1년새 10% 안팎 올라

콜라와 설탕 등 소비자들이 많이 찾는 가공식품 가격이 1년 사이 10% 정도 오른 것으로 나타났다.

2월 18일, 한국소비자원(Korea Consumer Agency)은 다소비 가공식품 26개 품목의 지난달 판매가격을 조사한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

지난해 1월에 비해 가장 많이 오른 품목은 설탕으로 11%가 뛰었고 된장과 콜라, 어묵 등도 8~9% 가량 가격이 인상됐다.

2-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн өндөгний хальсан дээр үйлдвэрлэгдсэн өдрийг тэмдэглэнэ

Хэрэглэгчид өндөгний үйлдвэрлэгдсэн өдрийг мэдэхуйц хальсан дээр нь бичиж тэмдэглэхээр болжээ. Хүнс эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хариуцсан газар 2-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн өндөгний хальсан дээр үйлдвэрлэсэн он сар өдрийг бичиж тэмдэглэх болсон тухай мэдэгдлээ.

Өндөгнөөс хортон шавьж устгах бодис илэрсэнээс хойш эрүүл, аюулгүй өндөг нийлүүлэх, бүтээгдэхүүний мэдээллийг ил тод болгосноор хэрэглэгчдэд сонголт хийх эрхийг бий болгохын тулд авч буй арга хэмжээ юм байна.

Хүнс эмийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хариуцсан газраас 6 сарын турш удирдан чиглүүлэх хугацаа өгөн тус хугацаанд арга хэмжээ авахгүй байхаар болжээ.

2월 23일부터 달걀껍데기에 산란일자 표시

소비자가 달걀 생산날짜를 알 수 있도록 달걀 껍데기에 산란일자가 표시된다.

식품의약품안전처는 2월 23일부터 산란일자 표시제도를 시행한다고 밝혔다.

달걀 살충제 파동 이후 안전한 달걀을 공급하고 생산정보를 제공해 소비자의 선택권을 강화하기 위한 조치다.

식약처는 제도의 안정적 정착을 위해 6개월 간은 계도기간으로 운영해 처벌은 하지 않기로 했다.