카테고리: Монгол

Солонгосын Засгийн газраас ‘Жижиг дунд үйлдвэр долоо хоногт ажиллах цагийн дээд хязгаарыг 52 цаг болгох түүнд шилжих бэлтгэл хугацааг хангалттай олгохоор’

Солонгосын Засгийн газраас ирэх жилийн 1-р сараас эхлэн 300-аас доош ажилчинтай үйлдвэр албан газруудад хэрэгжиж эхлэх долоо хоногт ихдээ 52 цаг ажиллах тогтолцоонд шилжихэд авах арга хэмжээний талаар мэдэгдлээ.

11-р сарын 18-ны өдөр Хөдөлмөрийн яам(Ministry of Employment and Labor, MOEL)-наас Жижиг дунд үйлдвэрийн газрууд долоо хоногийн ажлын 52 цагт шилжихэд бэлдэх хугацаа өгөх зорилгоор түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж арга хэмжээ авах хугацааг хангалттай олгохоор болсон тухай, мөн долоо хоногийн ажлын 52 цагийн тогтолцооноос өөр тусгай тохиолдолд илүү цагаар ажиллах боломжийг хамгийн өргөнөөр нэмэгдүүлэх тухай агуулгыг тайлагналаа. Хөдөлмөрийн яамны одоо мөрдөгдөж байгаа хууль дүрмээр ‘Гамшгийн улмаас бий болсон осол’-ын үед л тусгай илүү цагийн ажил хийхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд тодорхой хугацаагаар ажлын ачаалал нэмэгдэх зэрэг нөхцөл байдлаас шалтгаалан тусгай илүү цагийн ажил хийх боломж олгох зэргээр аль болох хүрээг нь өргөсгөх болно хэмээн тайлбарлалаа. Дээрх засгийн газрын байр сууринд ажилчдын зүгээс эсрэг байр суурьтай байна. Ардчилсан хөдөлмөрчдийн холбоо(Korean Confederation of Trade Unions, KCTU)-ноос дараах тайлбарыг хийсэн байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арван мянган вон болгох бодлогоосоо татгалзаад зогсохгүй ажлын цагийг бууруулах бодлогоосоо ч мөн татгалзлаа хэмээн буруушаасан бөгөөд Солонгосын ажилчдын холбоо(Federation of Korean Trade Unions, FKTU)-ноос ч мөн адил 52 цагийн тогтолцоог сунгаж болохгүй хэмээсэн дуу хоолой нэмэгдэж байна.

<한국 정부 “중소기업 주 52시간 계도기간 충분히 부여”>

한국 정부가 내년 1월부터 근로자 300인 미만 기업으로 확대 적용되는 주 52시간 근로제에 대한 보완책을 발표했다. 11월 18일, 고용노동부(Ministry of Employment and Labor, MOEL)는 중소기업이 주 52시간 준비에 좀 더 시간을 갖도록 처벌을 유예하는 계도기간을 충분히 부여하겠다는 것과 주 52시간 제도에서 제외될 수 있는 특별연장근로를 최대한 확대하겠다는 내용을 밝혔다.

고용노동부는 현재 시행규칙에서는 ‘재난에 준하는 사고 발생’ 시에만 특별연장근로 인가를 허용하고 있지만 일시적인 업무량 급증 등 경영상 사유에 대해서도 특별연장근로를 활용할 수 있도록 최대한 확대하겠다고 설명했다.

이와 같은 정부의 입장에 노동계는 즉각 반발했다. 민주노총(Korean Confederation of Trade Unions, KCTU)은 성명을 내고 “최저임금 1만원 정책 포기에 이어 노동시간 단축 정책마저 포기했다”며 비판했고, 한국노총(Federation of Korean Trade Unions, FKTU)도 52시간 제도 유예는 안 된다며 반대의 목소리를 높였다.

Солонгосын Засгийн газраас ‘Хоёр орны хооронд Цэргийн мэдээллийн аюулгүй байдлын ерөнхий хэлэлцээрийг шинэчлэх тухай тохиролцоо’-г тодорхой нөхцөлтэйгээр хойшлууллаа

11-р сарын 22–ны өдөр Солонгосын Засгийн газраас өнгөрсөн наймдугаар сард Японы талаас мэдэгдсэн Хоёр орны хооронд Цэргийн мэдээллийн аюулгүй байдлын ерөнхий хэлэлцээрийг шинэчлэх тухай тохиролцоо(General Security of Military Information Agreemen, GSOMIA)-г зогсоох шийдвэрийг түр хойшлуулсан байна.

Дээрх шийдвэр нь 23-ны өдрийн 00 цагт дээрх тохиролцоо дуусахаас 6 цагийн өмнө яаралтай шийдвэрлэсэн байна. Мөн Ерөнхийлөгчийн ордоноос үүнтэй холбоотой мэдэгдэлдээ ‘Япон Солонгосын хоорондох импортын талаарх бодлогын талаар хэлэлцээр хэвийн явагдаж байхад Японы талаас гурван төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортонд хориг тавьсанд WTO нэхэмжлэлийн шат дараалалыг хойшлуулахаар боллоо’ хэмээн мэдэгджээ.

Бодитоор импортын хориг түүний асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тус тохиролцооны хүчинтэй хугацаагтодорхой нөхцөлтэйгээр хойшлууллаа гэсэн утгатай юм. Ижил өдөр Японы талаас ‘Одоо тулгарч буй асуудлыг шийдэхийн тулд хэлтсийн даргын хэмжээний хурлаар дамжуулан газрын даргын хэмжээнд хэлэлцээр хийн хоер талын импортын талаар харилцан лавлалаа’ гэсэн агуулгатай мэдэгдэл хийжээ.

Гэвч Японы Засгийн газраас тус тохиролцоог дуусгавар болгох хугацааг сунгах нь Солонгосын талын шийдвэрт байгаа хэмээгээд Хоёр орны хооронд Цэргийн мэдээллийн аюулгүй байдлын ерөнхий хэлэлцээрийг шинэчлэх тухай тохиролцоо нь импортонд хориг тавьсан зэрэг нь тусдаа өөр асуудал хэмээн онцолжээ.

<한국 정부, 지소미아 종료 조건부 연기>

11월 22일, 한국 정부가 지난 8월 일본 측에 통보한 한일 군사정보보호협정(General Security of Military Information Agreemen, GSOMIA) 종료 결정의 효력을 정지시키기로 했다. 이 같은 결정은 23일 0시 지소미아 종료 6시간 전에 전격적으로 내려졌다.

또 청와대는 관련 브리핑에서 “한일 간 수출관리 정책에 대해 정상적으로 대화가 진행되는 동안, 일본 측의 3개 품목 수출규제에 대한 WTO 제소 절차를 정지시키기로 했다”고 밝혔다.

사실상 수출규제 문제 해소를 위해 조건부로 지소미아 종료를 연기하겠다는 뜻이다. 같은 날 일본 측은 ‘현안 해결에 기여하도록 과장급 준비 회의를 거쳐 국장급 대화를 해 양국의 수출관리를 상호 확인한다’는 내용을 발표했다. 다만, 일본 정부는 지소미아 종료 연기가 한국의 전략적 판단이라며 지소미아와 수출 규제 문제는 별개라고 강조했다.

Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэл үйлдэгчийг гадаад хүнтэй гэр бүл болоход хязгаарлалт хийнэ

Арваннэгдүгээр сарын 22-ны өдөр гадаад эмэгтэйчүүдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай байгаа энэ үед Засгийн газраас авах нэгдсэн арга хэмжээний талаар танилцууллаа.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл болон аллага, дээрэм, бэлгийн хүчирхийлэл зэрэг гэмт хэрэг үйлдэж байсан Солонгос иргэн цаашдаа гадаад иргэнтэй гэр бүл болох боломж багасах болно.

Гадаадын гэр бүлийн иргэнийг визний хүсэлт гаргахад хязгаарлал хийхээр Хилээр орж гарах тухай хуулийн заалтад өөрчлөлт оруулан ирэх жилийн эхээр хэрэгжүүлэхээр болж байна.

Засгийн газраас гадаадын эмэгтэйчүүд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн үед цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэл амархан гаргаж болох 13 орны хэл дээр үйлчилгээ үзүүлэх ‘112 олон хэлээр мэдэгдэл хийх апплейкейшн’-ыг ирэх жилийн сүүлийн хагас гэхэд шинээр гаргахаар болжээ.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн гэрлэлтийн цагаач эмэгтэйчүүдийн хувьд ч тус улсын иргэншил авах тухай шинэчлэгджээ. Урьд нь тухайн иргэний өөрийн буруугүй гэдгийг нотлох баримтыг гаргаж өгөх байсан бол цаашид гэр бүлийн хүний буруу болон хариуцлагагүй байдлаас болж цаашид хамтран амьдрах боломжгүй болсон материалыг хүлээн зөвшөөрч иргэншил олгох нөхцөлд тусгажээ.

Үүний адилаар Засгийн газраас гадаад эмэгтэйчүүд тус улсад ирсэн үеэс эхлэн өдөр тутмын амьдралтай холбоотой зөвлөгөө өгөх, олон соёлт гэр бүлд зориулсан зөвлөгөө өгөх зэргээр дэмжлэг үзүүлэж хууль бус гэрлэлтийн бизнест онцгой анхаарал хандуулна илрүүлнэ хэмээжээ.

<가정폭력•성폭행 전과자, 국제결혼 제한>

11월 22일, 이주 여성들을 위한 안전망의 필요성이 제기된 상황에서 한국 정부가 종합대책을 내놨다. 가정폭력, 살인, 강도, 성폭력과 같은 특정 강력범죄 경력이 있는 한국인의 경우 앞으로 국제결혼이 더 어려워진다.

외국인 배우자 사증 발급을 제한하도록 출입국관리법 시행규칙을 개정해 내년 초부터 시행하게 된다. 정부는 또 이주여성이 가정폭력을 당했을 때 경찰에 쉽게 신고할 수 있게 13개 언어를 지원하는 ‘112 다국어 신고앱’을 내년 하반기까지 개발하기로 했다.

가정폭력을 당한 이주여성의 간이귀화도 개선된다. 기존엔 ‘본인의 귀책 사유 없음을 증명하는 자료’를 제출해야 했지만, 앞으로는 ‘배우자의 주된 책임으로 정상적 혼인생활을 할 수 없음을 증명하는 자료’도 인정해 귀화 요건을 완화했다.

이와 함께 정부는 이주여성들의 입국 초기부터 생활 정보 습득, 결혼 관련 고충 상담 등을 통해 다각적 지원을 하고 불법 결혼중개업소를 강력 단속하겠다고 밝혔다.

Ханиад томууны дэгдэлтээс сэргийлэх захирамж гарав

11-р сарын 15 -ны өдөр Өвчин эмгэгтэй тэмцэх газар(Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC)-аас орон даяар ханиад томууны дэгдэлтээс сэргийлэх захирамж гаргалаа.
Тус газраас ханиаднаас сэргийлэх вакцин хийлгэх, гараа зөв угаах болон ханиалгах үедээ баримтлах зүйлс зэрэг хувийн ариун цэврээ сахихыг анхаарууллаа.
Ялангуяа жирэмсэн эхчүүд болон 6-12 сар хүртэлх хүүхэд, өндөр настнуудыг арваннэгдүгээр сардаа багтан вакцинд бүрэн хамруулна хэмээн онцолсон байна.
Ханиад томууны дэгдэлтээс сэргийлэх захирамж гарвал 9 хүртэлх насны хүүхдүүд болон жирэмсэн эхчүүд, 65 наснаас дээш болон дархлаа султай иргэд ханиад томууны шинжилгээ өгөлгүйгээр вирусын гаралтай эмийн жороор эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт эдлэж болно.
<전국 독감 유행주의보 발령>
11월 15일, 질병관리본부(Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC)가 전국에 독감 유행주의보를 발령했다.
질병관리본부는 독감 예방접종을 하고 올바른 손씻기, 기침예절 지키기 등 개인위생수칙을 지킬 것을 당부했다.
특히 임신부와 생후 6개월∼12세 어린이, 노인 등은 11월 중으로 예방접종을 끝내야 한다고 강조했다.
독감 유행주의보가 발령되면 9세 이하 소아와 임신부, 65세 이상, 면역저하자 등 고위험군은 독감 검사 없이 항바이러스제 처방에 건강보험을 적용받을 수 있다.

Олон соёлт гэр бүлд шинээр төрсөн хүүхдийн тоо өнөөг хүртэл хамгийн олон

Өнгөрсөн жил шинээр төрсөн хүүхдүүдийн дунд Олон соёлт гэр бүлд төрсөн хүүхдийн тоо 5,5 хувь буюу өнөөг хүртэл хамгийн өндөр түвшинд байгаагаар гарчээ.

11-р сарын 6-ны өдөр Статистикийн газраас мэдээлснээр 2018 оны Олон соёлт иргэдийн статистик тооцооноос харвал өнгөрсөн жилд шинээр төрсөн нийт хүүхэд 326,822 хүүхдийн 18,079 нь буюу нийт 5,5 хувь нь Олон соёлт гэр бүлд төрсөн байна.

Шинээр төрсөн хүүхдийн ээжийн улс тус бүрээр авч үзвэл Вьетнам 35,6 хувь буюу хамгийн их байгаа бөгөөд түүний дараагаар Хятад 20,8%, Филлипин 6,9% байна.

2018 онд Олон соёлт гэр бүлийн гэрлэлтийн тоо 2017 онтой харьцуулахад 1,856 буюу(8,5%) хувиар өссөн 23,773 байжээ. Нийт гэрлэлтийн тоо буурч байгаа бөгөөд Олон соёлт гэр бүлийн тоо 9,2 хувь 2011 оноос хойш хамгийн өндөр байна.

<다문화 가정 출생아 비중 역대 최고>

지난해 전체 출생아 가운데 다문화 가정 출생아 수 비중이 5.5% 역대 최고 수준이었던 것으로 나타났다.

11월 6일 통계청이 내놓은 2018 다문화 인구동태 통계에 따르면 지난해 전체 출생아 수 가운데 다문화 가정에서 태어난 아이는 1만8079명으로 전체 출생아(32만6822명)의 5.5%에 달했다.

지난해 다문화 가정에서 아이를 낳은 산모의 원래 국적은 베트남이 35.6%로 가장 많았고, 이어 중국 출신(20.8%)과 필리핀 출신(6.9%) 산모가 많았다.

2018년 다문화 혼인 건수는 2017년보다 1,856건(8.5%) 증가한 2만 3,773건이었다. 전체 혼인 수가 줄면서 다문화 혼인 건수 비중도 9.2%로 2011년 이후 가장 높았다.

Солонгос дахь гадаад иргэдийн тоо анх удаа хоёр саяыг давж

Өнгөрсөн жил тус улсад оршин сууж буй гадаадын ажилчин, гэрлэлтийн цагаач иргэн зэрэг гадаад иргэдийн тоо анх удаа 2 саяыг давлаа.

Захиргаа аюулгүй байдлын яамны Статистикийн газрын хүн ам, өрхийн нэгдсэн судалгааг ашиглан 10-р сарын 31-ны өдрийн “2018 оны Орон нутгийн гадаад иргэдийн өнөөгийн байдал” илтгэлээс харвал гадаад иргэдийн тоо нь өнгөрсөн жилийн 11-р сарын байдлаар 2 сая 54 мянга 621 хүн байгаа бөгөөд гадаад дотоод иргэд нийлсэн нийт иргэдийн тоо 51 сая 629 мянга 512 хүний 4 хувьд хүрчээ.

Гадаад иргэдийн өсөлтийн хурд ч нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2015 онд 1, 711,000 мянган хүнээс 2016 онд 1,764,600 хүн болж нэмэгдэж 2017 онд 1,861,084 хүнтэй харьцуулахад 10,4 хувь (193,537) -ээр нэмэгджээ.

Тус улсын гадаад иргэдийн тоо/иргэншил аваагүй/ Солонгос гаралтай Хятад 5301,263 хүн буюу 32,2%-аар хамгийн их байгаа бөгөөд түүний дараагаар Хятад 215,367 хүн, Вьетнам 169,177 хүн, Тайланд 151,104 хүн, Америк 66,003 хүн, Узбекистан 57,998 хүн, Филлипин 47,532 хүн, Камбожи 45,144 хүн, Индонез 38,890 хүн, Непал 37,346 хүн тус тус байна.

<한국 내 이주민 200만명 넘었다>

이주노동자와 결혼이주자 등 지난해 한국에 거주하는 외국인 주민 수가 처음으로 200만명을 넘어섰다. 10월 31일 행정안전부가 통계청 인구주택총조사 자료를 활용해 발표한 ‘2018년 지방자치단체 외국인 주민 현황’에 따르면 한국 내 외국인 주민 수는 지난해 11월 기준 205만 4,621명으로, 내•외국인을 합한 한국 총인구 5,162만 9,512명의 4%에 달한다.

외국인 주민의 증가 속도도 빨라 2015년 171만 1,000여명에서 2016년 176만 4,600여명으로 늘었고, 2017년 186만 1,084명과 비교해도 10.4%(19만3537명)나 증가했다.

한국 국적을 보유하지 않은 이주민의 국적은 중국동포(한국계 중국인)가 53만 1,263명(32.2%)으로 가장 많았고, 이어 중국인 21만 5,367명(13%), 베트남 16만 9,177명, 태국 15만 1,104명, 미국 6만 6,003명, 우즈베키스탄 5만 7,998명, 필리핀 4만 7,532명, 캄보디아 4만 5,144명, 인도네시아 3만 8,890명, 네팔 3만 7,346명 순이었다.

Ашиана Эйрлайнс шинэ эзэн ?

Арваннэгдүгээр сарын 7-ны өдөр Кым Ху группийн Ашиана авиа компанийг худалдаалах дуудлага худалдааны үнийн саналыг авч дуусчээ.

Ашианагийн дуудлага худалдааг зохион байгуулж буй Credit Suisse-ээс Aekyunggroup-Stonebridge Ёapital, HDC-Mirae Asset Daewoo , KCGI зэрэг консорциумиуд үнийн санал ирүүлсэн хэмээн мэдэгджээ.

Кым Ху болон Үйлдвэрлэлийн банкнаас хоёр долоо хоногийн хугацаанд шалган энэ сардаа багтаан эхний тохиролцоогоо хийх газраа сонгон 12-р сард хувьцаагаа худалдах гэрээ байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.

<아시아나항공 새 주인은?>

11월 7일, 금호그룹의 아시아나항공 매각을 위한 본입찰이 마감됐다.

아시아나항공 매각 주관사인 크레디트스위스는 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄, 현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄, KCGI 컨소시엄이 인수전에 참여했다고 밝혔다. 

금호산업과 산업은행은 최대 2주간 심사를 거쳐 이달 안에 인수 우선협상대상자를 선정해 12월 주식 매매계약을 맺을 계획이다.