카테고리: Монгол

Хүний эрхийн хорооноос нефть газрын тос хадгалах байгууламжинд гал түймэр гарсан хэргийг шалгах явцад цагдаагийн газар хүний эрхэнд халдсан

Өнгөрсөн жилийн аравдугаар сард цагдаагийн газраас Генги аймгийн Гуян хотод нефть газрын тос хадгалах байгууламжид гарсан гал түймрийг шалгах явцдаа гадаадын ажилчинг буруугаа хүлээхийг шаардан, сонин хэвлэлд түүний нэр болон иргэншилийг мэдээлэх зэргээр хүний эрхэнд халдсан тухай хүний эрхийн хорооноос шийдвэр гаргажээ.

Тавдугаар сарын 20-ны өдөр гарсан Хүний эрхийн хорооны шийдвэрт цагдаагийн газар байцаалт явуулах явцдаа ‘худлаа хэлж байгаа юм биш үү’, ‘худлаа хэлээд бай’ зэрэг үгийг давтан хэлсэн зэрэг нь үнэндээ сэжигтэнг буруугаа хүлээхийг шаардсан үйлдэл бөгөөд байцаалтын зөв зохистой үйл ажиллагаа гэж үзэх боломжгүй хэмээн мэдэгджээ.

Цагдаагийн газраас мөн яаралтай баривчилгаа явуулсан өдрөө тухайн гадаад ажилчины нэр, иргэншил, нас хүйс, визний ангилал зэргийг хэвлэл мэдээллийн ажилтан, сэтгүүлч нарт мэссэжээр хүргүүлсэн байна.

Хүний эрхийн хорооноос ‘учрыг нь олоогүй айдас эсрэгээрээ хохирогч хувь хүнээр зогсохгүй тухайн осолтой холбоогүй гадаадын ажилчны талаарх өрөөсгөл бодлыг улам дэврээгээд зогсохгүй болсон явдалд л хүмүүсийн анхаарлыг төвлөрүүлэн аюулгүй байдалд анхаарал тавиагүй зэрэг гол асуудлыг шийдвэрлэхэд тус нэмэр болоогүй’ хэмээн мэдэгджээ.

Хүний эрхийн хорооноос Гуян хотын цагдаагийн газрын дарга болон Генги аймгийн хойд хэсгийн орон нутгийн цагдаагийн газрын даргадхандан хариуцсан цагдаагийн ажилтанд арга хэмжээ авч холбогдох ажилтнуудад иймэрхүү асуудал дахин давтагдахааргүйгээр албан үүргийн сургалт явуулахыг сануулжээ.

<인권위 “저유소 화재조사, 경찰 인권침해”>

경찰이 지난해 10월 경기 고양에서 발생한 저유소 화재를 수사하면서 이주노동자인 피의자에게 자백을 강요하고 언론에 이름과 국적 등 신원을 공개해 인권을 침해했다는 국가인권위원회 결정문이 나왔다.

5월 20일 인권위는 결정문에서, 경찰은 신문 과정에서 ‘거짓말 아니냐’ ‘거짓말이다’ 등의 발언을 반복했으며, 이는 사실상 피의자에게 자백을 강요하는 행위로 정상적인 신문과정이라고 보기 어렵다고 밝혔다.

경찰은 또 긴급체포 당일 이주노동자의 이름 일부와 국적, 나이, 성별과 비자 종류 등을 밝힌 문자메시지를 각 언론사 기자들에게 보냈다.

인권위는 “무분별한 공표가 오히려 피해자 개인은 물론 사건과 무관한 이주노동자에 대한 편견을 악화하는 데 기여했을 뿐 아니라, 실화 가능성에만 세간의 이목을 집중시켜 안전관리 부실과 같은 근본 문제해결에 도움이 되지 못했다”고 밝혔다.

인권위는 고양경찰서장과 경기북부지방경찰청장에게 담당 경찰관을 주의 조치하고, 소속 직원들에게 재발방지 직무교육을 실시하라고 권고했다.

Гадаад иргэд эрүүл мэнэдийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах болсоноор гадаад оюутнуудын бухимдал галын цог адил дүрэлзэж

Эрүүл мэндийн даатгалын шинэчлэлээр бүх гадаад иргэд тус улсын эрүүл мэндийн даатгалд зайлшгүй хамрагдах болсон нь гадаад оюутнуудыг бухимдуулж байна. Ирэх долоодугаар сараас тус улсад оршин сууж байгаа гадаад оюутнуудын төлж буй эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр 6 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна.

Сургуулиараа дамжуулан ‘хувийн хэвшлийн даатгал’-д даатгуулан жилд 100 мянган вон орчим төлөн энгийн эмчилгээгээр зогсохгүй осолд орсон тохиолдолд даатгалын мөнгө авах боломжтой байв. Ирэх долоодугаар сараас эхлэн жилд 670 мянган вон төлөн солонгос иргэдтэй ижил эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээ авахаар болжээ.

Гадаад оюутнууд урьдныхаасаа 7 дахин их даатгалын мөнгө төлөх хэдий ч авах хөнгөлөлт бага гэдгийг дурдан тус улсын 200 мянган гадаад оюутан суралцуулах төлөвлөгөө талаар болно хэмээн эсэргүүцэж байна.

Ердөө хоёрхон сарын дараагаас хэрэгжиж эхлэх бөгөөд Эрүүл мэнд халамжийн яам болон Боловсролын яамд тохиролцож чадаагүй байдалтай байна.

<외국인 건강보험 의무가입, 외국인 유학생에 불똥>

모든 외국인이 건강보험에 가입하도록 하는 국민건강보험 개정안의 불똥이 외국인 유학생에게 튀고 있다.

오는 7월부터 한국에 체류하고 있는 외국인 유학생이 내야 할 보험료는 여섯 배가량 늘어날 예정이다.

학교를 통해 ‘민간보험’에 가입하면 1년에 10만 원 정도만 내도 단순 치료뿐 아니라 입원과 사고 시에도 보험금을 받을 수 있었다.

건강보험에 가입하는 7월부터는 1년에 67만 원을 내고 한국인과 같은 의료보험 혜택을 받게 된다.

유학생들은 기존보다 보험료를 7배 더 내지만 혜택은 적다며, 대학들은 유학생 20만 명 유치 목표가 공염불이 될 것이라며 반발하고 있다.

시행을 불과 두 달 앞두고 보건복지부와 교육부는 의견 조율도 되지 않은 상황이다.

Гадаад хүүхдүүд ч цэцэрлэгийн төлбөрийн хөнгөлөлт, хүүхдийн мөнгөнд хамрагдвал…

Тус улсын Хүний эрхийн хорооноос гадаад хүүхдүүдийг хамруулан бүх хүүхэд цэцэрлэгийн төлбөрийн хөнгөлөлт, хүүхдийн мөнгө авахуйц нялх балчир хүүхдийг өсгөх хууль болон холбогдох зааварчилгаа зэргийн засч шинэчлэх хэрэгтэй хэмээн дүгнэлт гаргажээ.


5-р сарын 2-ны өдөр тус хорооны 15 дахь удаагийн удирдах зөвлөлийн хурлаар Эрүүл мэнд халамжийн яамны сайдад “Гадаад хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах”-ын тулд холбогдох тогтолцоог шинэчлэхийн анхааруулан саналаа хүргүүлжээ.


6-аас өмнөх нас буюу сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд 2013 онд шинэчлэгдсэн  хуулийн дагуу тухайн гэр бүлийн орлогоос хамаарахгүйгээр цэцэрлэгийн төлбөр болон хүүхдийн мөнгө авах боломжтой болсон боловч түүний хүрээг тус улсын ‘иргэний бүртгэлийн дугаартай тус улсын иргэн’-ээр хязгаарласан байна.


<“이주아동도 보육료·양육수당 지원받아야”>

국가인권위원회는 이주아동을 포함한 모든 아동이 보육료나 양육수당을 지원받도록 영유아보육법과 관련 지침 개정이 필요하다고 판단했다.

인권위는 5월 2일 열린 제15차 상임위원회에서 이주아동의 보육권 보장을 위한 제도 개선 권고를 의결하고 보건복지부 장관에게 관련 내용을 권고했다.

6살 미만 취학 전 아동은 2013년에 개정된 영유아보육법에 따라 소득과 무관하게 어린이집 보육료나 양육수당을 받을 수 있지만 지원 대상은 ‘주민등록번호를 부여받은 국민’으로 한정돼 있다.

ДЭМБ-аас 2050 онд зөнөх өвчинөөр 152 сая хүн …амьдралын зөв хэвшил чухал

ДЭМБ-аас дэлхий дээр зөнөх өвчнөөр өвдсөн хүний тоо 50 сая байгаа бөгөөд 2050 онд 152 сая болж 3 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна хэмээн мэдэгджээ.

ДЭМБ-аас 14-ний өдөр гаргасан зөнөх өвчнөөс сэргийлэх гарын авлагад тус өвчнөөр өвдөх хүн ам огцом нэмэгдэх хандлагатай байгааг анхааруулаад эрүүл хооллолт, тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх зэрэг амьдралын зөв хэвшилтэй байвал аюулаас зугатах боломжтойг дурдсан байна.

Мөн зөнөх өвчтөнг харж хандахад шаардагдах зардал 2015 онд 9.71 триллион воноос 2030 онд 23.75 триллион вон болж нэмэгдэх төлөвтэй байна.

<WHO “2050년 치매인구 1억5,200만…건강한 습관 필요”>

세계보건기구(WHO)는 2050년이면 현재 5,000만명으로 추산되는 전 세계 치매 인구가 1억5,200만명으로 3배 넘게 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다.

WHO는 현지시간 14일 펴낸 첫 치매 예방 가이드라인에서 치매 인구의 폭발적 증가를 전망하며 건강한 식사와 규칙적인 운동 등 올바른 생활습관을 통해 위험을 줄일 수 있다고 언급했다.

또 치매 환자를 돌보는 사회적 비용이 우리 돈으로 2015년 971조원에서 2030년에는 2,375조원으로 늘어날 것으로 전망했다.

Автобусны үнэ нэмэгдэх төлөвтэй

Автобус компанийн үйлдвэрчний эвлэлээс долоо хоногт 52 цаг ажиллах ажлын цагийн хуваарьт шилжих гэж байгаатай холбогдуулан цалин нэмэх, хүн хүч нэмэгдүүлэхийг шаардан 15-ний өдөр ажил хаялт өрнүүлэх гэж байсаныг ямартаа ч зогсоож чадсан байна.


Үүр цайтал хэлэлцээр үргэлжилсэний эцэст Сөүл хотын хувьд үйлдвэрчний эвлэлтэйгээ тохиролцоонд хүрч, Генги аймаг ажил хаялтаа хойшлуулан дахин тохиролцохоор болжээ. Улсанд автобус 6 цаг орчим зогссон зэрэг явдлууд гарчээ.


Засгийн газар болон орон нутгийн захиргаанаас санал болгосон шийдвэрлэх аргуудыг товч дурдахад автобусны үнэ нэмэгдүүлэх, хувийн хэвшлийг татан оролцуулах арга зэргийг дурдаж болно.

Улс даяарх орон нутгийн захиргаанаас орон нутаг доторх үйлчилгээний автобусны үнийн нэмэгдэлт дараалан явагдахаар харагдаж байгаа бөгөөд хот аймаг хооронд явдаг автобусны хувьд алдагдлыг тодорхой хэмжээгээр хариуцдаг хувийн хэвшилтэй гэрээ хийн хэрэгжүүлэх юм байна.    


Иргэдийн байр сууринаас харахад эдийн засаг хэцүү байхад автобусны үнэ нэмэгдвэл улам дарамт авчрах болно.

<버스요금 인상 예상>

버스 노조가 주 52시간제 근무 도입을 앞두고 임금인상과 인력충원을 주장하며 15일로 예고한 파업은 일단 피할 수 있었다.

새벽까지 이어진 조정에서 서울은 노사가 합의했고, 경기도는 파업을 미루고 협상을 더 해보기로 했다. 울산에선 버스 운행이 6시간 정도 중단되기도 했다.

정부와 지자체가 제시한 버스 파업의 해법은 요금 인상과 버스 준공영제 확대로 요약할 수 있다.

전국 광역자치단체에서 시내버스 요금 인상이 줄을 이을 것으로 보이고, 시·도를 넘나드는 광역버스에도 적자를 메워주는 준공영제가 도입된다.

서민 입장에선 경기가 어려운 상황에 버스 요금 부담까지 커지게 됐다.

50-тай нүдний эвэрлэгийн, 70-тай зөнөх өвчин ирдэг тул эцэг эхийнхээ эрүүл мэндэд анхаарал тавиарай

Тавдугаар сарын 8-ны өдрийг Солонгос улсад эцэг эхийн өдөр болгон тэмдэглэдэг. Нас бүрээр болгоомжлох өвчнүүдийн талаар мэдээд авчихвал эцэг эхийнхээ эрүүл мэндэд анхаарал тавихад тустай.

50 настайд нүдний эвэрлэг цайрах өвчин хамгийн их байдаг. Нэгэнт муудсан нүд дахин сайжрахгүй учир сайн арчлах хэрэгтэй.

Мөн 50 хүрэхээр чихрийн шижин, даралт ихсэх өвчин зэрэг архаг өвчнүүд эхлэдэг учир эрүүл мэндээ хамгаалах хэрэгтэй.

60 наснаас эхэлж амны хөндий, шүдний эрүүл мэнд чухал байдаг. Амны хөндийн эрүүл мэнд нь хооллолттой шууд холбоотой.

70 настайд 60 настайгаас илүү зөнөх өвчнөөр өвдсөн өвчтөний тоо 12 дахин ихэсдэг.

Одоохондоо түүнээс урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх арга нээгээгүй байгаа ч судасны гаралтай зөнөх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Тархины судас эрүүл байлгахын тулд архи тамхи зэрэг хорт зуршлаа зогсоон дасгал байнга хийх хэрэгтэй.

한국에서 5월 8일은 어버이날이다. 연령대별로 조심해야 할 질병을 잘 알아두면 부모님의 건강을 돌아보는 데 도움이 된다.

50대에 접어들며 가장 많이 늘어나는 질병은 백내장이다. 한번 나빠진 눈은 다시 좋아지지 않는 만큼 관리를 잘해야 한다.

또 50대에는 당뇨병, 고혈압 같은 만성질환이 시작되는 시기인 만큼 본격적으로 건강을 챙겨야 한다.

60대부터는 치아 건강이 중요하다. 치아 건강은 식사와 직접적으로 연결되는 만큼 유의해야 한다.

70대에는 60대보다 치매 환자 수가 12배나 늘어난다. 아직 뚜렷한 예방과 치료법이 알려지지 않은 상태지만, 혈관성 치매는 예방할 수 있다. 뇌 혈관이 튼튼해야 하니 담배나 술을 끊고 꾸준히 운동을 해야 한다.

Гэр бүл салалттай холбоотой зөвлөгөө авах хүсэлтийн тал хувийг Солонгос нөхрүүд гаргаж

Тус улсад байгаа хосолмол соёлт гэр бүлийн Солонгос нөхрүүд гэрлэлтээ цуцлуулахын талаар зөвлөгөө өгөх газарт хандах явдал нэмэгдэж байгаагаар гарчээ.

5-р сарын 7-ны Солонгосын гэр бүлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх газраас 2018 онд хосолмол соёлт гэр бүлийн зөвлөгөө авсан статистик тоогоор Сөүл дэх төвд гэр бүл салалттай холбоотой зөвлөгөөг 1018 удаа авсан байна.

Үүнд Солонгос иргэн өөрийн биеэр очиж зөвлөгөө авахыг хүссэн 559 тохиолдол байсан бөгөөд энэ нь нийт хүсэлтийн ойролцоогоор 55 хувийг эзэлж байгаа юм байна.

Гэр бүл салалттай холбоотой зөвлөгөө авах хүсэлтийг гаргасан гэр бүлийн Солонгос нөхөр нь эхнэрээсээ 17-30 насны зөрүүтэй тохиолдол 23.3 хувь байсан бөгөөд хамгийн их байгаагаар гарчээ.

Түүнчлэн  ядуурал харьцангуй ноцтой байгаа хосолмол соёлт гэр бүлүүд салах тухай бодолд автаж байгаа талаар  судалгаагаар илэрчээ.

한국 내 국제결혼 가정 중 이혼 절차를 밟기 위해 직접 상담소를 찾는 한국인 남편이 꾸준히 늘고 있는 것으로 나타났다.

5월 7일 한국가정법률상담소(Korea Legal Aid Center for family relations)가 공개한 2018년 다문화 가정 상담 통계 자료에 따르면 한국가정법률상담소 서울본부에 지난해 접수된 다문화 가정 이혼 상담 건수는 1,018건이다.

이 가운데 한국인 남편이 직접 상담을 신청한 경우가 559건으로 전체 신청 건수의 약 55%를 차지했다. 외국인 아내의 상담 건수는 258건이었다.

이혼 상담을 요청한 한국인 남편-외국인 아내 부부의 경우 남편이 아내보다 17∼30년 연상인 경우가 23.3%로 가장 많았다.

또한 이혼을 고려하는 다문화 가정의 빈곤이 상대적으로 심각한 것으로 조사됐다.