បើកម្មវិធីងាយស្រួលសម្រាប់ការទូទាត់ចុងឆ្នាំ

កម្មវិធីងាយស្រួលដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកទិន្នន័យភស្តុតាងដែលត្រូវការសម្រាប់ការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១៥ខែមករា។

សេវាពន្ធជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនបានបើកសេវាកម្មសម្រួលការទូទាត់សំណងចុងឆ្នាំនៅលើទឹកដីកំណើតនៅព្រឹកនេះ។

ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំនេះការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើវិញ្ញាបនបត្រឯកជនអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងការលុបបំបាត់ប្រព័ន្ធវិញ្ញាបនបត្រសាធារណៈ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중