គម្លាតសេវាកម្មថែទាំការ ត្រូវការផ្គត់ផ្គង់មនុស្សបន្ទាន់

បុគ្គលិកថែទាំបន្ទាន់ត្រូវបានផ្តល់ដល់ក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាកុមារជនពិការនិងមនុស្សចាស់ដែលកំពុងរងគ្រោះពីកូរ៉ូណា ១៩ ។

នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមករាក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានប្រកាសថាខ្លួននឹងគាំទ្របុគ្គលិកថែទាំបន្ទាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំទោះបីជាសេវាថែទាំដែលមានស្រាប់ត្រូវបានរំខានដោយសារកូរ៉ូណា ១៩ ឬប្រសិនបើបុគ្គលិកកន្លែងឬសមាជិកគ្រួសារត្រូវបានបញ្ជាក់។

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមដែលបានតំឡើងនៅទីក្រុងសេអ៊ូល ដេហ្គូ ក្យ៉ុងហ្គីដូ ក្យ៉ុងណាំ ហ្គ្វាងជូ  សេជុង ជុងណាំ  ដេចុន  អ៊ីនឆុន  ហ្គាងវ៉ុន  និង ចុនណាំ នឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកថែទាំនិងអ្នកថែទាំដើម្បីជួយដល់បុគ្គលិកថែទាំបន្ទាន់។

គ្រួសារនិងកន្លែងសុខុមាលភាពសង្គមដែលត្រូវការជំនួយនឹងអាចទទួលបានជំនួយដោយដាក់ពាក្យសុំទៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខុមាលភាពរដ្ឋបាលនៅក្នុងតំបន់អាសយដ្ឋានរបស់ពួកគេនិងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មសង្គមក្រុង។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중