ការដកពន្ធសម្រាប់និយោជិតដែលមានកូនក្រោមអាយុ ៧ឆ្នាំមានការកើនឡើង

ចាប់ពីខែកុម្ភៈប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលមានកូនអាយុក្រោម ៧ ឆ្នាំនឹងកើនឡើងពី ១ម៉ឺនដល់ ៩ម៉ឺនវ៉ុន។

យោងតាមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមករាបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរបទដ្ឋានឥណទានពន្ធកុមារនៅក្នុងតារាងប្រាក់ឈ្នួលសាមញ្ញនៃប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីចំនួនកុមារដែលមានអាយុក្រោម ២០ ឆ្នាំមិនមែនជាចំនួនកុមារដែលមានអាយុពី ៧ ទៅ ២០ ឆ្នាំឡើយ។ ‘។

នៅពេលកុមារអាយុក្រោម ៧ ឆ្នាំមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៩ ពួកគេត្រូវបានដកចេញពីឥណទានពន្ធសម្រាប់កុមារហើយពេលនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងតារាងពន្ធសាមញ្ញ។

ទោះយ៉ាងណានៅពេលដែលចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់នៅចុងឆ្នាំត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅពេលដែលការដកហូតកាន់តែច្រើនត្រូវបានអនុវត្តជារៀងរាល់ខែពន្ធត្រូវបានបង់ជាមុនប៉ុន្តែមិនច្រើនទេ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중