លុបបំបាត់ការកំណត់កម្រិតសិក្សាសម្រាប់ចូលធ្វើទាហានកាតព្វកិច្ច

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ អ្នកដែលមានកំរិតការសិក្សាចុងក្រោយក្រោមវិទ្យាល័យដោយការបោះបង់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលធ្វើទាហានកាតព្វកិច្ចបានដែរ។

លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្រាប់កំណត់អំពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាគឺកំណត់យកកម្រឹតសិក្សា និងកម្រឹតកាយសប្បទា ហើយដើម្បីចូលធ្វើជាទាហានកាតព្វកិច្ចត្រូវមានកម្រឹតកាយសប្បទាចាប់ពីកម្រឹត ១ ដល់ ៣ និងត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់វិទ្យាល័យឡើយទៅ។

អ្នកដែលបានបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមវិទ្យាល័យ អ្នកបញ្ចប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ និងបោះបង់ការសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល៍យ ឬក្រោមនេះ បើតាមគោលការណ៍គឺត្រូវចាត់ទុកជាអ្នកត្រូវបំរើកិច្ចការបំពេញបន្ថែមដែលបម្រើកិច្ចការសម្រាប់សង្គម។

ប៉ុន្ដែ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ ការកំណត់នៃការចុះឈ្មោះចូលធ្វើជាទាហាកាតព្វកិច្ចដោយផ្អែកលើកម្រិតការសិក្សា ត្រូវបានដកចេញ ហើយប្រសិនបើអ្នកដែលមានកម្រឹតកាយសប្បទាចាប់ពីកម្រឹត១ ដល់ ៣ នឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលធ្វើជាទាហានកាតព្វកិច្ចដោយមិនគិតពីកម្រឹតសិក្សា។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중