ថ្ងៃឈប់សម្រាកទទួលប្រាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមាននិយោជិកចាប់ពី ៣០ ទៅ ២៩៩នាក់ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ទៅ

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០២១ទៅ ក្រុមហ៊ុនតូចនិងមធ្យមដែលមាននិយោជិកចាប់ពី ៣០ ទៅ ២៩៩នាក់ក៏នឹងធ្វើ“ថ្ងៃក្រហម” ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទទួលប្រាក់។

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ក្រសួងការងារ និងជួលការងារ បានប្រកាសថា ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់វិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននឹងត្រូវបានពង្រីករហូតដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមាននិយោជិកចាប់ពី ៣០ ២៩៩នាក់នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំក្រោយ។

ថ្ងៃឈប់សម្រាកវិស័យសាធារណៈមានរយៈពេលច្រើនជាង ១៥ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំរួមមាន ទិវាថ្ងៃ ១មីនា ថ្ងៃបុណ្យ​ឯករាជ្យជាតិ និងថ្ងៃបង្កើតប្រទេស។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយពិចារណាលើការអនុវត្តអាចជាបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យមត្រូវបានសម្រេចពង្រីកគោលដៅជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមទំហំរបស់ក្រុមហ៊ុន។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중