ចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាសមុខនៅក្នុងឡានក្រុងឬនៅមន្ទីរពេទ្យ

ម៉ាសមុខចាំបាច់ត្រូវតែពាក់នៅតាមកន្លែងធ្វើដំណើរសាធារណៈ កន្លែងកម្មវិធីជួបជុំ មន្ទីរពេទ្យ និងកន្លែងថែទាំផ្សេងៗជាដើម។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចដាក់ពិន័យជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ ១០០,០០០វ៉ុន ក្នុងករណីរំលោភវិធានការអោយពាក់ម៉ាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយខែ ខណៈអនុវត្តវិធីសាស្ត្រការពារជំងឺឆ្លងដែលបានកែប្រែចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា។

គ្រប់មន្រ្តីសាធារណៈនៃរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នីមួយៗ អាចដាក់ពិន័យដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬអ្នកបំរើការងារនៅពេលណែនាំ និងត្រួតពិនិត្យការពាក់ម៉ាសឬអត់។

대중교통과 집회 현장, 의료기관과 요양 시설 등에서는 반드시 마스크를 착용해야 한다.

한국 정부는 10월 13일부터 개정된 감영병예방법을 시행하면서 1달간의 계도기간을 두고 11월 13일부터는 마스크 착용 의무화 조처를 위반할 경우 최고 10만원의 과태료를 부과하기로 했다.

각 지방자치단체 공무원이 마스크 착용 여부를 지도·점검하면서 각 시설 이용자나 종사자에게 과태료를 부과할 수 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중