អាចពន្យារពេល៦ខែ ដោយគ្មានប្រាក់ពិន័យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍

jeremy-wong-weddings-464ps_nOflw-unsplash

សម្រាប់គូអនាគតបម្រុងអាចពន្យារពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍រហូតដល់៦ខែ ដោយគ្មានបង់ថ្លៃប្រាក់ពិន័យ។

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មយុត្តិធម៌ បានប្រកាសថា សហព័ន្ធរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូរ៉េ បានយល់ព្រមទទួលយកសំណើលើកលែងការពិន័យនៅពេលពន្យារពេលពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬការស្នើកែសម្រួលចំនួនអប្បបរមាអ្នកធានាពិធីការ។

ប្រសិនបើអតិថិជនចង់បាននោះ សហព័ន្ធរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានសម្រេចចិត្តពន្យារពេលអាពាហ៍ពិពាហ៍រហូតដល់៦ខែដោយគ្មានប្រាក់ពិន័យ ឬកាត់បន្ថយ ក៏ដូចជាកែសម្រួលចំនួនអប្បបរមាអ្នកធានាពិធីការស្របតាមកាលៈទេសៈរបស់ក្រុមហ៊ុនជាសមាជិកនីមួយៗ។

ទោះយ៉ាងណាមានតែសាលរៀបចំមង្គលការចំនួន១៥០កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហព័ន្ធរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហើយជម្លោះនៅតែកើតមាន ព្រោះវាជាការដែលខាងសេវាកម្មរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយអាចបង្ខំបាន។

예비부부들이 위약금을 물지 않고 결혼식을 최대 6개월까지 미룰 수 있게 됐다.

8월 21일, 공정거래위원회는 결혼식을 연기할 때 위약금을 면제하거나 진행 시 최소 보증인원을 조정해달라는 요청을 예식업중앙회가 받아들였다고 밝혔다.

예식업중앙회는 소비자가 원할 경우 결혼 예정일로부터 최대 6개월까지 위약금 없이 연기하거나 진행 시 개별 회원사 사정에 따라 최소 보증인원을 감축 조정하기로 했다.

다만 예식업중앙회 소속 예식장이 150곳에 불과하고 이를 예식업체에 강제할 수는 없어서 분쟁소지는 여전히 남아있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중