អត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងខែកក្ដដា

photo-1529400971008-f566de0e6dfc

អត្រាគ្មានការងារធ្វើគឺខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០មក គឺក្រោយពេលដែលស្ថិតិននៃអ្នកគ្មានការងារត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៩ គិតត្រឹមខែកក្កដា។

បើយោងតាម ​​’និន្នាការការងារប្រចាំខែកក្កដា’ ដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិជាតិកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា បានបង្ហាញថា ចំនួនអ្នកមានការងារធ្វើកាលពីខែមុនមានចំនួន ២,៧១០,៦០០០ នាក់ ដែលធ្លាក់ចុះចំនួន ២៧៧,០០០នាក់ ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

នេះគឺជាការធ្លាក់ចុះយូរបំផុតក្នុងរយៈពេល ១១ឆ្នាំ ចាប់តាំងពីការធ្លាក់ចុះ ៥ខែជាប់ៗគ្នា ចាប់តាំងពីខែមីនា និងរយៈពេល ៨ខែជាប់គ្នា ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ២០០៩មក ។

តាមរយៈការពិនិត្យមើលលើប្រភេទការងារនិមួយៗឃើញថា ផ្ទះសំណាក់ និងភោជនីយដ្ឋាន-២២៥,០០០នាក់ ផ្នែកលក់ដុំ និងលក់រាយ -១២៧,០០០នាក់ ផ្នែកសេវាកម្មអប់រំ -៨៩,០០០នាក់ ផ្នែកផលិត -៥៣,០០០នាក់ បានថយចុះ ហើយផ្នែកសេវាកម្មសុខមាលភាពសង្គម ១៦១,០០០នាក់ ផ្នែក ដឹកជញ្ជូននិងឃ្លាំងស្ដុប ៥៨,០០០នាក់ និង ផ្នែកគ្រប់គ្រងកន្លែងរអាជីវកម្ម និង ផ្នែកផ្គត់ផ្គងអាជីវកម្ម ព្រមទាំងផ្នែកសេវាកម្មជួល ៤៤,០០០មានការកើនឡើង ។

ប្រសិនបើគិតតាមអាយុ ចំនួនការងារកើនឡើងតែចំពោះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី៦០ឆ្នាំ ប៉ុន្ដែសម្រាប់អ្នកមានអាយុផ្សេងទៀតគឺមានការថយចុះ។

ចំនួនអ្នកស្វែងរកការងារបានកើនឡើងពី ៥៥,០០០នាក់ ទៅ ៥៨០,០០០នាក់ ហើយចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួន ១១៣៨,០០០នាក់ ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ១៩៩៩ ។

7월 기준 실업자 수가 통계 작성을 시작한 1999년 이후, 실업률은 2000년 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

8월 12일 통계청이 발표한 ‘7월 고용 동향’에 따르면 지난달 취업자 수는 2,710만6,000명으로, 1년 전보다 27만7,000천명 감소했다.

지난 3월부터 5개월 연속 감소로, 2009년 1월부터 8개월 연속 감소한 이후 11년 만에 최장 기간 감소다. 

업종별로 살펴보면 숙박·음식점업 -22만5,000명, 도·소매업 -12만7,000명, 교육서비스업 -8만9,000명, 제조업 -5만3,000명 감소했고, 보건·사회복지서비스업 16만1,000명, 운수·창고업 5만8,000명, 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 4만4,000명 증가했다.

연령별로는 60세 이상만 취업자 수가 증가하고, 나머지 연령층에선 모두 줄었다. 

구직단념자는 5만5,000명 늘어나 58만명이 되었고, 실업자 수는 1999년 7월 이후 최대치인 113만8,000천명이었다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중