ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យជនបរទេសចូលប្រទេសម្ដងទៀត

passport-576913_640

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសំរេចចិត្តពិនិត្យអាស័យដ្ឋានទីលំនៅរបស់ជនបរទេសដែលចូលប្រទេសម្តងទៀត នៅពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យការចូលប្រទេស ដូចជាកន្លែងរស់នៅពិតប្រាកដ ដែលពួកគេមានបំណងស្នាក់នៅ ហើយតើមានកន្លែងសមស្របសម្រាប់ធ្វើចក្កឡៅសក្កឬអត់។

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាជនបរទេសដែលចូលប្រទេសកូរ៉េ ពីប្រទេសដែលតម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងលើការធ្វើចក្កឡីសក្ក នឹងមានវិធានការអនុវត្ដតឹងរឹងជាងមុនក្នុងការត្រួតពិនិត្យ។

ជនបរទេសដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់ទីតាំងសម្រាប់ការធ្វើចក្កឡីសក្ក គឺអ្នកដែលចូលប្រទេសកូរ៉េដែលមានចូលប្រទេសកូរ៉េដែលមានប្រភេទវិសាដែលស្ថិតក្នុងត្រូវត្រួតពិនិត្យ។

អាជ្ញាធរនឹងពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាពិនិត្យមើលភាបជាក់ស្ដែងនៃការស្នាក់នៅតាមរយៈការទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទជាមួយម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលជនបរទេសចូលមកប្រតេសកូរ៉េ ហើយនៅពិនិត្យឃើញថាកន្លែងដែលរស់នៅនោះមិនសមស្របសម្រាប់ការធ្វើចក្កឡីសក្កនោះទេ អាជ្ញាធរនឹងប្ដូរអោយកន្លែងធ្វើចក្កឡីសក្កវិញ។

អ្នកចូលមកដែលឆ្លងកាត់នីតិវិធីអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ម្ចាស់ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងស្នាក់នៅ នៅពេលបំពេញពត៌មានលេខទំនាក់ទំនង និងលិខិតរាយការណ៍ធ្វើចក្កឡីសក្ក។

한국 정부가 재입국하는 외국인이 입국심사할 때 제출한 거주지 주소가 실제 거주하려는 곳이 맞는지, 자가격리에 적합한 장소인지 등을 확인하기로 했다.

7월 31일, 정부는 검역 관리가 필요한 국가에서 한국으로 입국하는 외국인을 대상으로 자가격리 장소 확인 절차를 기존보다 엄격하게 운영한다고 밝혔다.

자가격리 장소 확인을 거쳐야 하는 외국인은 방역관리가 취약한 유형의 체류 자격으로 입국하는 이들이 대상이다. 

방역당국은 입국심사 단계에서 거주 형태를 살피는 한편 건물주와의 통화를 통해 실제 거주 여부 등을 파악하고, 해당 주소지가 자가격리에 부적합한 것으로 확인되면 시설격리로 전환한다.

특별입국절차를 밟는 입국자는 신고서에 자가격리 주소와 연락처를 적을 때 해당 거주지의 소유주 또는 관리인의 연락처를 의무적으로 기재해야 한다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중