ថ្លៃព្យាបាលនឹងត្រូវបង់ដោយខ្លួនឯង ខណៈចំនួនអ្នកជំងឺបរទេសកើនឡើង ១២ដង

marcelo-leal-taF3klwwAWA-unsplash

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគ្រោងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ ដើម្បីឱ្យការគិតថ្លៃសេវាព្យាបាលដល់ជនបរទេសដែលមានមេរោគកូរ៉ូណា១៩មកពីក្រៅប្រទេស។

កន្លងមក អ្នកជំងឺជនបរទេសដែលចូលមកពីក្រៅប្រទេសបានទទួលការឧបត្ថម្ភថ្លៃពិនិត្យ និងថ្លៃព្យាបាលក៏ពិតមែន

ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលមានករណីជនបរទេសចូលមកប្រទេសមានមេរោគបានកើនឡើង រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបន្តផែនការកែប្រែការឧបត្ថម្ភ។

ជាកស្ដែងចំនួនអ្នកជំងឺចូលមកពីបរទេសដែលមានត្រឹមតែ១១នាក់ ក្នុងសប្តាហ៍ទី១នៃខែមិថុនា បានកើនឡើង ១២ ដងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយខែកន្លះ។

ជាជំហានដំបូង រដ្ឋាភិបាលនឹងកំណត់ការដាក់បន្ទុកនៃការព្យាបាលចំពោះជនបរទេសដែលបានបំពានការអនុវត្ដន៍ធ្វើចក្កឡីសក្ក ក៏ដូចជាជនបរទេសណាដែលមានបំណងបង្កការលំបាកក្នុងចំណាត់ការត្រួតពិនិត្យ និង ប្រព័ន្ធវិជ្ជសាស្រ្ដនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនោះ ជនបរទេសទាំងនោះនឹងត្រូវកំណត់ដាក់បន្ទុកថ្លៃព្យាបាលដោយខ្លួនឯងជាការអនុវត្ដន៍ជំហានដំបូង។

ចំពោះជនបរទេសដែលរស់នៅរយៈពេលយូរដែលបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពរួចហើយនោះគឺអាចបន្ដទទួលការឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលដដែល។

សម្រាប់ការលើកឡើងអំពីដកថ្លៃព្យាបាលសម្រាប់ជនបរទេសនោះគឺមិនមែនសំដៅលើថ្លៃពិនិត្យនោះទេ តែជាការកំណត់លើថ្លៃព្យាបាលប៉ុណ្ណោះ។

នៅពេលវិធីសាស្រ្តក្នុងការការពារជំងឺឆ្លងត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មរួចរាល់ រដ្ឋាភិបាលនឹងមានគម្រោងផែនការលំអិតដោយឆ្លងកាត់ការសិក្សាលើករណីនៅក្រៅប្រទេស ការកែប្រែការអនុវត្ដន៍ផែនការ និងប្រភេទដែលត្រូវកំណត់ជាបឋប។

한국 정부가 코로나19 해외유입 외국인 확진자에게 치료비를 부과할 수 있도록 법 개정을 추진한다. 

그동안 해외에서 들어온 외국인 확진자도 검사비와 치료비를 지원받았으나, 입국 외국인 확진 사례가 급증하면서 정부가 이번 지원 조정 방안을 추진하기로 했다. 

실제 6월 첫째 주 11명에 불과하던 해외유입 외국인 환자 증가폭은 1달 반 만에 12배가 됐다.

정부는 우선적으로 격리조치 위반자 등 한국 내 방역·의료체계에 고의로 부담을 주는 외국인에게 우선적으로 치료비 본인 부담을 적용할 예정이다. 

이미 건강보험에 가입한 장기체류 외국인 등에 대한 치료비 지원은 계속된다. 

외국인을 대상으로 진료비를 부과하는 논의는 진단검사비가 아닌 입원치료비에만 한정된다.

정부는 감염병예방법이 개정되면 외국 사례 조사 등을 거쳐 사업지침을 개정, 우선 적용 대상자 등 구체적인 방안을 마련할 예정이다.

“ថ្លៃព្យាបាលនឹងត្រូវបង់ដោយខ្លួនឯង ខណៈចំនួនអ្នកជំងឺបរទេសកើនឡើង ១២ដង”에 대한 답글 1개

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중