ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ជនបរទេសដែលចាកចេញពីប្រទេសដែលបានដាក់ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យត្រូវប្រគល់ ‘ក្រដាស់បញ្ជាក់ភាពវិជ្ជមាន’

covid-4948866_1280

ជនបរទេសទាំងអស់ដែលចូលប្រទេសកូរ៉េពីប្រទេសដែលបនានដាក់ការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យលើមេរោគ កូរ៉ូណា ១៩ ត្រូវមានកតព្វកិច្ចប្រគល់ ‘ក្រដាស់បញ្ជាក់ភាពវិជ្ជមាន’ជាចាំប៉ាច់។

នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា ជនបរទេសទាំងអស់ដែលចូលប្រទេសកូរ៉េពីប្រទេសដែលបានដាក់ការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ ត្រូវប្រគល់ក្រដាស់បញ្ជាក់ភាពវិជ្ជមានរបស់ PCR (ការពិនិត្យការពង្កើនហ្សែន) ដែលបានចេញក្នុងរយៈពេល៤៨ ម៉ោងគិតចាប់ពីថ្ងៃចេញដំណើរ។

ក្រដាស់បញ្ជាក់ភាពវិជ្ជមានត្រូវតែចេញដោយស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យ និងវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលកំណត់ដោយស្ថាប័ន ឬស្ថានទូតនៅបរទេស។

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា “មានការពិបាកក្នុងការបង្ហាញប្រទេសដែលជាប្រទេសត្រូវបានដាក់ការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ពង្រឹងដោយសារមានទំនាក់ទំនងខាងការទូត”ប៉ុន្ដែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់តាមរយៈចំនួនអ្នកចូលប្រទេសដែលបានឆ្លងជំងឺតាមប្រទេសនិមួយៗដោយស្នើសុំការសហការជាមួយការិយាល័យដែលពាក់ព័ន្ធ។

코로나19 방역강화 대상 국가에서 한국으로 입국하는 모든 외국인은 ‘음성 확인서’를 의무적으로 제출해야 한다.

7월 10일, 한국 정부는 13일부터 방역강화 대상 국가에서 입국하는 모든 외국인은 입국할 때 출발일 기준 48시간 이내에 발급한 PCR(유전자 증폭검사) 음성 확인서를 의무적으로 제출해야 한다고 밝혔다.

음성 확인서는 재외공관이 지정한 해당 국가의 검사·의료기관에서 발급받아야 한다.

정부 당국자는 “방역강화 대상 국가는 외교 관계로 밝히기는 어렵다”면서 입국자 중 국내 확진 비율과 국가별

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중