ផាកប្រាក់ពិន័យទោះបីជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនបានចុះឈ្មោះសុខចិត្ដចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េក៏រ៉េ

hammer-611582_1280

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ការផាកពិន័យនឹងត្រូវបានដាក់ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនបានចុះឈ្មោះទោះបីជាសុខចិត្តចាកចេញពីប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយ។

ចាប់ពីរយៈពេលនៃការរាយការណ៍សម្រាប់ការចាកចេញដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ ‘ការធ្វើចរាចណ៍ចេញចូល វិធានគ្រប់គ្រងជនបរទេសរស់នៅខុសច្បាប់’ដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូឆ្នាំមុន បានបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនានោះ ការផាកពិន័យត្រូវបានដាក់លើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនបានចុះឈ្មោះ ដែលចាកចេញដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលចាកចេញពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញាត្រូវផាក៣០%នៃទឹកប្រាក់ពិន័យដើម និងផាក៥០%នឹងត្រូវផាកបន្ទាប់ពីខែតុលា។

ក្នុងករណីបង់ប្រាក់ពិន័យនឹងត្រូវបានលើកលែងពីការចូលប្រទេស ប៉ុន្តែក្នុងករណីមិនបង់ប្រាក់ពិន័យវិញនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យចូលប្រទេសកូរ៉េចាប់ពី ១ឆ្នាំទៅ ១ ឆ្នាំអាស្រ័យលើរយៈពេលនៃការបំពានច្បាប់។

7월 1일부터 미등록 이주민이 자진출국하는 경우에도 범칙금이 부과된다. 

지난해 12월11일부터 시행한 ‘선순환, 불법체류 외국인 관리대책’의 자진출국 신고 기간이 6월 말로 종료되면서 7월 1일 이후 자진출국하는 미등록 이주민에게 소정의 범칙금을 부과한다.

다만, 7~9월 출국 시 원래 범칙금액의 30%, 10월 이후에는 50%를 부과할 예정이다. 

범칙금을 납부한 경우에는 입국금지를 면제하지만, 범칙금을 내지 않으면 법 위반 기간에 따라 1~10년 동안 입국이 금지된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중