កុមារ និង មនុស្សវ័យជំទង់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអុីនធឺណេត ៣ម៉ោងជាប់គ្នា

phone-690091_1280

នៅពេលអនាគតកុមារ និងមនុស្សវ័យជំទង់ដែលផ្សាយនៅលើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនតាមអុីនធឺណេត នឹងត្រូវហាមមិនអោយចាក់ផ្សាយលើសពី ៣ម៉ោងដោយគ្មានការសម្រាក ឬផ្សាយផ្ទាល់នៅកណ្តាលយប់បន្ទាប់ពីម៉ោង១០ យប់នោះទេ។

កាលពីថ្ងៃទី ៣០ខែមិថុនា គណៈកម្មការទូរគមនាគមន៍និងឃោសនា បានចេញគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការពារទាក់ទងនិងខ្លឹមសារបែបនេះ បន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសលើការរំលោភបំពានលើកុមារ ក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ខ្លួនតាមអុីនធឺណេតមួយចំនួន។

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការការពារនេះ រួមមានការហាមឃាត់ការបង្កើតមាតិការ រំលោភបំពានលើរាងកាយ សីលធម៌ និងផ្លូវអារម្មណ៍ ចំពោះកុមារ និងមនុស្សវ័យជំទង់ ហើយអ្នកបង្កើតមាតិការ ពន្យល់ពីគោលបំណង និងប្រាក់ចំណេញនៃការទទួលការធ្វើការផ្សាយ ដល់កុមារ ក្មេងជំទង់ និងអាណាព្យាបាល និងការទទួលការយល់ព្រមផងដែរ។

앞으로 인터넷 개인방송에 출연하는 아동·청소년은 휴식 없이 3시간 이상 방송하거나 오후 10시 이후 심야시간에 생방송을 할 수 없게 된다. 

방송통신위원회는 일부 인터넷 개인방송에서 아동학대 논란이 일자 이 같은 내용의 보호 지침을 6월 30일 발표했다.

보호 지침에는 출연 아동·청소년을 신체적·정서적·심리적으로 학대하는 콘텐츠의 제작을 금지하고, 콘텐츠 제작자가 출연 아동·청소년과 보호자에 제작 취지와 수익 사항 등을 설명하고 동의를 받는 등의 내용이 담겨 있다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중