រដ្ឋាភិបាលកំណត់ការប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានឯកជនខុសច្បាប់ដល់ ៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ

coins-1523383_1280

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគ្រោងនឹងកំណត់អត្រាការប្រាក់ដែលអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឯកជនខុសច្បាប់អាចទទួលបានដល់ ៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ។

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា គណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(Financial Services Commission)

បានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីអនុវត្តអត្រាការប្រាក់តាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អាជីវកម្មប្រាក់កម្ចីដោយបង្ហាញថាដោយសារមេរោគកូរ៉ូណា១៩ បានធ្វើអោយមានហិរញ្ញប្បទានឯកជនខុសច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញជាច្រើន។

យោងតាមច្បាប់អាជីវកម្មប្រាក់កម្ចីបច្ចុប្បន្នវអត្រាការប្រាក់ដែលអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឯកជនខុសច្បាប់អាចទទួលបានគឺ ២៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដូច្នេះនឹងគ្រោងកាត់បន្ថយមក ៦%ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានឯកជនខុសច្បាប់។

លើសពីនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលនឹងមានគម្រោងទទប់ស្កាត់ដោយយកចិត្ដទុកដាក់ចំពោះហិរញ្ញប្បទានឯកជនខុសច្បាប់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ។

한국 정부가 불법 사금융업자가 받을 수 있는 금리를 연 6%로 제한하는 방안을 추진한다. 

6월 23일, 금융위원회(Financial Services Commission)는 코로나19 사태로 서민 대상 불법 사금융이 늘고 있다며 대부업법을 고쳐 이 같은 이자율을 적용할 계획이라고 밝혔다.

현행 대부업법상 불법 사금융업자가 받을 수 있는 금리는 등록 대부업체와 같은 최고 연 24%인데 불법 사금융업자에 한해 연 6%로 낮출 계획이다.

또한 정부는 연말까지 불법 사금융을 집중 단속하기로 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중