បើគ្មានឡើងកំដៅរយៈពេល៤ថ្ងៃក្រោយ១០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានមេរោគកូរ៉ូណា១៩ នឹងត្រូវលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។

face-mask-4986596_1280

កម្រិតលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់អ្នមានជំងឺមេរោគកូរ៉ូណា១៩ត្រូវបានសម្រាល។

អ្នកដែលមានរោគសញ្ញាដែលអាចលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័កលុះត្រាតែកម្រិតនៃការពិនិត្យបច្ចុប្បន្ននិងរយៈពេលការព្យាលបាលនៃកម្រិតទាំង២បានបង្រ្គប់ ប៉ុន្ដែបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី២៥ខែមិថុនា ប្រសិនបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មួយក្នុងកម្រិតទាំងពី២នឹងត្រូវបានលើកលែងអោយ។

ក្នុងករណីអ្នកមានរោគសញ្ញាក្រោយ១០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានមេរោគ ប្រសិនបើមានលក្ខណៈប្រសើឡើងវិញនៃរោគសញ្ញាព្យាបាលដោយគ្មានឡើងកំដៅយ៉ាងហោចក្នុងរយៈពេល៧២ម៉ោងនោះនឹងត្រូវលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័ក។ មួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមេរោគដោយគ្មានរោគសញ្ញាប្រសិនបើគ្មានរោគសញ្ញាទោះហួស១០ថ្ងៃបន្ទាប់ពីឆ្លង ក៏នឹងត្រូវលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័កដែរ។

코로나19 확진 환자의 증상 호전에 따른 격리해제 기준이 완화됐다. 

유증상자는 현재 검사 기준과 임상 경과 두 가지 기준을 모두 충족해야 격리해제가 가능했지만 6월 25일 이후는 이 중 한 가지 기준만 총족해도 격리해제가 된다.

유증상자의 경우 발병 후 열흘이 지나고 그 후 최소 72시간 동안 발열 없이 임상증상이 호전되면 격리가 해제된다. 

또 무증상 확진자는 확진 후 10일이 경과한 후에도 증상이 없으면 격리가 해제된다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중