នៅលើកាតជនបរទេសនឹងបាត់ពាក្យថា(Alien)

Photo by Brian McMahon on Unsplash

‘ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស’ នៅលើកាតជនបរទេសនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ។

កាលពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនាក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសថា នៅលើកាតជនបរទេសជាភាសាអង់គ្លេស (Alien Registration Card)នឹងត្រូវប្រើពាក្យថ្មីផ្សេងសម្រាប់ជំនួសពាក្យ(Alien)នៅលើកាត។

វិធានការណ៍នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអនុសាសន៍របស់ក្រុមផ្ដល់មតិអប់រំចម្រុះសង្គមនៃជនអន្តោប្រវេសន៍របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ពាក្យថា“Alien” គឺជាការដាក់ការបែងចែងរវាងជនអត្ដោប្រវេសន៍ក្នុងសង្គម។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានប្រកាសថា នឹងពិនិត្យឡើងវិញនូវការប្រើប្រាស់ពាក្យជាអព្យាក្រឹតបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខក្នុងន័យផ្សេងជាមួយនឹងការកែប្រែវិធានអនុវត្តច្បាប់ត្រួតពិនិត្យជនអន្តោប្រវេសន៍។

외국인등록증의 ‘영문 표기명’이 변경될 예정이다. 

6월 1일 법무부는 외국인등록증의 영문 표기(Alien Registration Card)에서 외국인에 해당하는 ‘에일리언(Alien)’을 새로운 용어로 대체할 예정이라고 밝혔다. 

이번 조치는 ‘에일리언(Alien)’이 이주민에 대한 배타적인 인식을 심어줄 우려가 있다는 ‘법무부 사회통합 이민자 멘토단’의 건의를 반영한 사례다. 

법무부는 향후 출입국관리법시행규칙 개정과 함께 대체 용어로 보다 중립적인 표현을 검토할 예정이라고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중