ក្រសួងកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងនេសាទចេញមុខកែលម្អស្ថានភាពអ្នកនេសាទជាជនបរទេស

Photo by Sayan Chakraborty on Unsplash

ក្រសួងកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងនេសាទបានប្រកាសថានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកនេសាទជាជនបរទេសដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ក្រុមអ្នកនេសាទជាជនបរទេសនិងកែលម្អស្ថានភាពការងារ។

យោងតាមក្រសួងកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងនេសាទបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនាថា“ បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងផែនការកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង”បានដាក់នូវការ ▲ពង្រឹងប្រព័ន្ធទទួលនាវិកជនបរទេសសាធារណៈតាមរយៈការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្តាប្រទេសបញ្ជូនសំខាន់ៗ និងការគ្រប់គ្រងសហព័ន្ធនេសាទចម្រុះ ▲ការការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការធ្វើការសិក្សាភាពជាក់ស្ដែងអំពីអ្នកនេសាទជាជនបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងឯកជន▲កែលម្អបរិយាកាសការងារតាមរយៈការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ របបអាហារ និងស្តង់ដារអាហារសម្រាប់អ្នកនេសាទជាជនកបរទេស▲កែលម្អប្រព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជាប្រព័ន្ធរបស់អ្នកនេសាទជាជនកបរទេស▲ការកែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំ ដូចជាភាសាកូរ៉េ និងការអប់រំស្ដីអំពីការដោះស្រាយការលំបាកជាដើម។

ក្រសួងកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងនេសាទបានថ្លែងថា “ផ្អែកលើសេចក្តីប្រកាសក្រសួងនឹងបន្តខិតខំដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពសុខដុមដល់នាវិកក្នុងស្រុក និងបរទេសតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់គ្រប់គ្រាន់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាសហជីពនិងសហព័ន្ធម្ចាស់នាវា។ “

해양수산부가 외국인 어선원의 인권을 보호하고, 근로환경 개선 등을 위해 외국인 선원 관리체계를 개편해 나가겠다고 밝혔다. 

6월 9일 해수부가 발표한 ‘외국인 어선원 인권문제 및 관리체계 개선방안’에 따르면 ▲ 주요 송출국과의 협력 강화 및 수협의 통합관리 등을 통해 외국인선원 도입체계의 공공성 강화 ▲ 외국인 어선원에 대한 민-관 공동 실태조사 등을 통한 인권보호 ▲ 외국인 선원의 숙소·식수·급식기준 등 마련을 통한 근로환경 개선 ▲ 외국인 선원의 체계적 관리를 위한 제도 개선 ▲ 한국어, 근로고충 교육 등 교육체계 개편 등이 담겨 있다. 

해수부는 “발표한 내용을 토대로 노조, 선주단체 등 이해관계자들과 충분한 협의를 거쳐 내·외국인 선원들이 조화롭게 근무할 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중