ការផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តការងារដំបូងដល់ ១៧០ លានគ្រួសារ

Photo by sol on Unsplash

រយៈពេលនៃការផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តការងារត្រូវបានចាប់ផ្ដើមមួយខែមុនលឿនជាងឆ្នាំមុន។

នៅថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា សេវាកម្មពន្ធជាតិបានប្រកាសថា ក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលបានចុះឈ្មោះទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តការងារឆមាសទីមួយក្រោយបញ្ចប់ការវាយតំលៃមានគ្រួសារចំនួន ១,០៧លានគ្រួសារទទួលនបាន ៤៥០,០០០វ៉ុន ក្នុងមួយគ្រួសារជាមធ្យម ហើយប្រាក់ដែលត្រវបានផ្ដល់មានចំនួន ៤,៨២៩ ពាន់លានវ៉ុនជាមធ្យម។

គ្រួសារចំនួន ៣៥០,០០០ទៀតដែលកំពុងធ្វើការពិនិត្យបន្ត ហើយនឹងត្រូវផ្ដល់នៅថ្ងៃទី ១៥ និង ១៩ ។

근로장려금 지급 시기가 지난해보다 한 달 이상 앞당겨졌다. 

6월 10일, 국세청은 지난해 하반기분 근로장려금 신청 가구 가운데 심사가 끝난 107만 가구에 가구당 평균 45만원씩 총 4,829억원을 지급했다고 밝혔다.

추가 검토가 진행 중인 35만 가구도 오는 15일과 19일에 나눠 지급할 계획이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중