អនុវត្ដវិធានការកាតព្វកិច្ចលើលិខិតពិនិត្យពេលវិលចូលប្រទេសវិញសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍រស់នៅប្រទេសកូរ៉េ

 

Photo by Owen Beard on Unsplash

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែមិថុនាទោះបីជាជនអន្ដោប្រវេសន៍ត្រូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្រូវតែទទួលលិខិតអនុញ្ញាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញហើយត្រូវតែប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលចេញដោយស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន។

នៅថ្ងៃទី២៣ខែឧសភាក្រសួងយុត្ដិធម៌បានប្រកាសថានឹងអនុវត្តវិធានការដូចនិងខ្លឹមសារនេះនូវ ‘ប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសរបស់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់’និង ‘ការដាក់ជាកាតព្វកិច្ចអោយមានលិខិតពិនិត្យសុខភាព’ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគកូរូណា១៩ពីក្រៅប្រទេស។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានអនុញ្ញាតិអោយជនបរទេសស្របច្បាប់វិលចូលប្រទេសវិញដោយគ្មានលិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០។

ចាប់ពីខែមិថុនាជនបរទេសស្របច្បាប់ដែលចាកចេញពីប្រទេសដោយមិនបានទទួលលិខិតលិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញ។

ចំពោះជនបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការ មន្រ្ដីទូត(A-1) មន្រ្ដី (A-2) កិច្ចព្រមព្រៀង (A-3) និងជនរួមសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេស(F-4) ត្រូវរក្សានៅដដែលដោយមិនចាំបាច់ទទួលលិខិតអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញទេ។

លិខិអនុញ្ញាតិវិលចូលប្រទេសវិញអាចទៅចុះឈ្មោះទទួលនៅគ្រប់ការិយាល័យអន្ដោប្រទេសន៍ និង កិច្ចការជនបរទេសទូទាំងប្រទេស។

នៅពេលត្រួតពិនិត្យវិលចូលប្រទេសវិញត្រូវប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពដែលទទួលពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាត។

លិខិតពិនិត្យសុខភាពត្រូវតែជាលិខិតដែលចេញជាភាសាកូរ៉េ ឬភាសាអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃ(៤៨ម៉ោង)មុនពេលចាកចេញពីប្រទេសហើយត្រូវតែមានបញ្ជាក់អំពីអាការៈមានឬមិនមានមេរោគកូរូណា១៩និងអ្នកពិនិត្យនិងកាលបរិច្ឆេទពិនិត្យ។

ចំពោះជនបរទេសដែលជា មន្រ្ដីទូត មន្រ្ដី  កិច្ចព្រមព្រៀង និងជនរួមសញ្ជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាចវិលចូលប្រទេសវិញបានដោយមិនចាំបាច់ប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាពនោះទេ។

ហើយសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកជំនួញដែលមាន ‘លិខិតលើកលែងដាក់អោយនៅដោយលែក’ដែលចេញដោយស្ថាប័ននៅក្រៅនិងក្នុងប្រទេសត្រូវបានលើកលែងកាតព្វកិច្ចប្រគល់លិខិតពិនិត្យសុខភាព។

6월 1일부터 한국에 등록한 이주민이더라도 출국 후 재입국하려면 재입국 허가를 받고 현지 의료기관이 발급한 진단서를 제출해야 한다. 

5월 23일, 법무부는 코로나19 해외 유입 차단을 위해 이 같은 내용의 ‘등록외국인 재입국 허가제’와 ‘진단서 소지 의무화’ 조치를 시행한다고 밝혔다. 

한국 정부는 2010년부터 등록 외국인이 출국한 뒤 1년 안에 재입국하면 재입국 허가를 면제해왔다. 

6월부터는 재입국 허가를 받지 않고 출국하는 외국인은 등록이 말소 처리된다.

외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3) 체류 자격이 있는 외국인과 재외동포(F-4)는 기존대로 재입국 허가를 받지 않아도 된다.

재입국 허가는 전국 출입국·외국인 관서를 방문해 신청할 수 있다.

재입국 심사 때 현지 의료기관이 발급한 진단서 제출도 의무화했다.

진단서는 출국일로부터 이틀(48시간) 전에 국문 또는 영문으로 발급한 서류여야 하며 코로나19 관련 증상 유무와 검사자·검사일시가 포함돼야 한다.

외교·공무·협정 체류자격이 있는 외국인과 재외동포는 진단서를 제출하지 않아도 재입국할 수 있다.

재외공관이 발급한 ‘격리면제서’가 있는 투자자와 기업인도 진단서 제출 의무가 면제된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중