Thi hành biện pháp bắt buộc người nước ngoài sống tại Hàn Quốc phải có giấy chứng nhận y tế khi xuất cảnh và tái nhập cảnh 

Photo by Owen Beard on Unsplash
Photo by Owen Beard on Unsplash

Từ ngày 1 tháng 6, người nước ngoài có đăng ký cư trú tại Hàn Quốc cũng phải nộp giấy phép tái nhập cảnh và giấy chứng nhận y tế được cấp bởi một tổ chức y tế địa phương tại quốc gia đã lưu trú trước khi vào Hàn để tái nhập cảnh Hàn Quốc sau khi xuất cảnh khỏi nước này.

Vào ngày 23 tháng 5, Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố sẽ triển khai ‘Chế độ giấy phép tái nhập cảnh cho người nước ngoài có đăng ký’ và ‘Bắt buộc nộp giấy chứng nhận y tế’ để ngăn chặn du nhập virus Covid-19 từ nước ngoài.

Kể từ năm 2010, chính phủ Hàn Quốc đã miễn giấy phép tái nhập cảnh nếu người nước ngoài đã đăng ký cư trú tái nhập cảnh vào Hàn Quốc trong vòng một năm.

Bắt đầu từ tháng 6, những người nước ngoài rời khỏi Hàn Quốc nhưng không đăng ký giấy phép nhập cảnh thì thẻ người nước ngoài sẽ bị hủy hiệu lực.

Người nước ngoài có visa ngoại giao (A-1), visa công vụ (A-2) hoặc visa hợp tác (A-3), visa  Hàn kiều (F-4) không cần xin cấp giấy phép tái nhập cảnh.

Có thể đăng ký cấp giấy phép tái nhập cảnh bằng cách trực tiếp đến Văn phòng quản lý  xuất nhập cảnh và người nước ngoài tại địa phương cư trú.

Đồng thời, người nước ngoài cũng có nghĩa vụ phải nộp giấy chứng nhận y tế được cấp bởi một tổ chức y tế địa phương tại quốc gia đã lưu trú trước khi nhập cảnh Hàn Quốc khi thực hiện kiểm tra tái nhập cảnh.

Giấy chứng nhận y tế phải được soạn thảo bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh trong vòng hai ngày (48 giờ) trước ngày khởi hành, và phải ghi rõ các thông tin có hay không có các triệu chứng liên quan đến virus Covid-19, ngày giờ kiểm tra và cơ quan thực hiện xét nghiệm kiểm tra.

Người nước ngoài có  visa ngoại giao, công vụ hoặc visa hợp tác, visa Hàn kiều có thể tái nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần nộp giấy chứng nhận y tế.

Các nhà đầu tư và doanh nhân có ‘Giấy chứng nhận miễn trừ cách ly’ do các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài cấp cũng được miễn nghĩa vụ nộp giấy chứng nhận y tế.

<한국 체류 이주민 출국 후 재입국시 진단서 의무 조치 시행>

6월 1일부터 한국에 등록한 이주민이더라도 출국 후 재입국하려면 재입국 허가를 받고 현지 의료기관이 발급한 진단서를 제출해야 한다. 

5월 23일, 법무부는 코로나19 해외 유입 차단을 위해 이 같은 내용의 ‘등록외국인 재입국 허가제’와 ‘진단서 소지 의무화’ 조치를 시행한다고 밝혔다. 

한국 정부는 2010년부터 등록 외국인이 출국한 뒤 1년 안에 재입국하면 재입국 허가를 면제해왔다. 

6월부터는 재입국 허가를 받지 않고 출국하는 외국인은 등록이 말소 처리된다.

외교(A-1), 공무(A-2), 협정(A-3) 체류 자격이 있는 외국인과 재외동포(F-4)는 기존대로 재입국 허가를 받지 않아도 된다.

재입국 허가는 전국 출입국·외국인 관서를 방문해 신청할 수 있다.

재입국 심사 때 현지 의료기관이 발급한 진단서 제출도 의무화했다.

진단서는 출국일로부터 이틀(48시간) 전에 국문 또는 영문으로 발급한 서류여야 하며 코로나19 관련 증상 유무와 검사자·검사일시가 포함돼야 한다.

외교·공무·협정 체류자격이 있는 외국인과 재외동포는 진단서를 제출하지 않아도 재입국할 수 있다.

재외공관이 발급한 ‘격리면제서’가 있는 투자자와 기업인도 진단서 제출 의무가 면제된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중