សម្រាប់សេវាផ្នែករដ្ឋបាលជនអន្ដោប្រវេសន៍សូមពិនិត្យនៅ ‘រដ្ឋាភិបាល២៤’

555

នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ក្រសួងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលបានបង្ហាញថា រាល់ទាំងសេវារដ្ឋបាលសំខាន់ៗសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលធ្លាប់បានផ្សាយនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នានោះ ចាប់ពីខែនេះទៅត្រូវផ្សាយនៅក្នុងគេហទំពរតំណាងរដ្ឋាភិបាល ‘

រដ្ឋាភិបាល២៤’វិញ។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានបង្កើតគេហទំពរនិងកំពុងដំណើរការសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល២៤ដើម្បីអាចស្វែងរកនៅក្នុងកន្លែងតែមួយនូវរាល់ទាំងសេវារដ្ឋបាលចាំបាច់សម្រាប់ការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងអត្ថប្រយោជន៍ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗតាមផ្នែកនិមួយៗព្រមទាំងពត៌មានផ្សេងទៀត។

សេវាពត៌មានសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលផ្ដល់អោយចម្រុះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល២៤មានសេវាទូទៅចំនួន៤៧ប្រភេទដែលជនបរទេសត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅប្រទេសកូរ៉េជាដើមដូចជាទិដ្ឋាការ និងការស្នាក់នោ ព្រមទាំងសេវាតម្រូវតាមគោលការស្នាក់នៅនិមួយចំនួន៣៥ប្រភេទដូចជារកការងារ រៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ មកសិក្សាក្រៅប្រទេស ។ល។

5월 20일, 행정안전부는 여러 기관에서 따로 제공하던 한국 내 이주민 대상 주요 행정 서비스를 이달부터 정부 대표 포털인 ‘정부24’에서 통합 제공한다고 밝혔다. 

한국 정부는 한국 거주에 필수적인 민원서비스와 분야별 지원 혜택 등의 정보를 한곳에서 찾아볼 수 있도록 정부24 안에 외국인 주민 전용 포털사이트를 개설해 운영하고 있다. 

정부24에서 통합 제공하는 외국인 대상 서비스 정보는 비자·체류 관련 등 외국인의 한국 거주에 꼭 필요한 공통 서비스 47종과 취업·결혼이민·유학 등 체류 목적에 따른 맞춤 서비스 53종을 제공한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중