ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ខែឧសភានឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនបណ្ដើរៗចាប់ពីវិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣

95766950_2988711557857483_9036289772611436544_o

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ខែឧសភាចាប់ពីវិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនបណ្ដើរៗដោយទុករយៈពេល១សប្ដាហ៍ផ្លាស់គ្នា។

▲ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា : វិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣

▲ ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា : វិទ្យាល័យឆ្នាំទី២, អនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣,បឋមថ្នាក់ទី១·២,សាលាមតេយ្យ

▲ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា​ : វិទ្យាល័យឆ្នាំទី១, អនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី២, បឋមថ្នាក់ទី៣·៤

▲ ថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា : អនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី១, បឋមថ្នាក់ទី៥·៦

ក្រសួងអប់រំបានសំរេចថា ការិយាល័យអប់រំ និង សាលាក្រុង និងក្រុងនីមួយៗសំរេចចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តពីរបៀបដំណើរការសាលារៀននិមួយៗដោយពិចារណាលើស្ថានភាពដែលមានភាពខុសគ្នាពីសាលារៀនមួយទៅសាលារៀន ដូចជាការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង និងដង់ស៊ីតេនៃសាលារៀនតាមតំបន់។

ជម្រើសជាច្រើនអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សាលានីមួយៗដូចជាការចូលរៀននៅឆ្នាំសិក្សានិងកម្រិតថ្នាក់ខុសៗគ្នា ឬការចូលរៀនដោយផ្លាស់ប្ដូរដោយមករៀននៅសាលា ឬរៀនតាមកុំព្យូទ័រ ឬក៏បែងចែកតាមកម្រិតថ្នាក់ដោយរៀនពេលព្រឹក ឬពេលរសៀល ហើយសម្រាប់ម៉ោងរៀនគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមជម្រើសរបស់សាលាដែលអាចធ្វើទៅបាន។

សាលាបឋមសិក្សាតូចនិងបឋមសិក្សាចំនួន១.៤៦៣ ដែលមានសិស្សតិចជាង ៦០ នាក់នៅតំបន់ពិសេស និងទីប្រជុំជនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៣។

5월 13일 고등학교 3학년부터 1주일의 간격을 두고 순차적으로 등교를 시작한다. 

▲ 5월 13일 : 고3

▲ 5월 20일 : 고2, 중3, 초1·2, 유치원

▲ 5월 27일 : 고1, 중2, 초3·4

▲ 6월 1일 : 중1, 초5·6

교육부는 지역별로 감염증 추이나 학교별 밀집도 등 학교마다 여건이 다양하다는 점을 고려해 등교수업 때 구체적인 학사 운영 방법은 각 시도교육청과 학교가 자율적으로 결정하도록 했다. 

학년과 학급별로 시간 차이를 두고 등교하게 하거나, 원격수업과 등교수업을 병행해서 운영하거나, 학급 단위로 오전반과 오후반을 나눠서 운영하거나, 수업시간 자체를 탄력적으로 운영하는 등 학교별로 다양한 선택이 가능할 수 있다.

특별·광역시를 제외한 지역에 있는 재학생 60명 이하의 소규모 초등학교·중학교 1463곳은 예외적으로 13일부터 등교수업이 가능하도록 했다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중