ពង្រឹងការដាក់ចម្ងាយសង្គមកម្រិតធ្ងន់ពន្យាររហូតដល់ថ្ងៃទី១៩

house-4952681_1280

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសម្រេចពន្យារការដាក់ចម្ងាយសង្គមកម្រិតធ្ងន់ភាពសង្គមរហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ដែលមានរយៈពេលពីរសប្ដាហ៍។

កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា លោក នាយករដ្ឋមន្រ្តី ចុងសេក្យូន បានសង្កត់ធ្ងន់លើការជៀសមិនរួចនៃការពន្យាររយៈពេលនៃការដាក់ចម្ងាយសង្គមដោយនិយាយថា “ប្រសិនបើយើងបន្ធូរបន្ថយនៅត្រង់នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអាចនឹងរលាយបាត់ដូចជាពពុះទឹក” ។

យោងតាមការពន្យារការដាក់ចម្ងាយសង្គម នៅតាមកន្លែង និងហាងមួយចំនួននឹងត្រូវពន្យាររយៈពេលពីរសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា។

កន្លែងសាសនា កន្លែងលេងកីឡាខាងក្នុង កន្លែងកម្សាន្ត និងកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតកំណត់ដោយសហគមន៍នៅតាមតំបន់ ត្រូវតែបញ្ឈប់ការដំណើរការ ហើយបើទោះជាជៀសមិនរួចពីការដំណើរការក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរដែលត្រូវនៅឆ្ងាយពីគ្នាចាប់ពី ១-២ម៉ែត្រ និងត្រូវតែពាក់ម៉ាស។

한국 정부가 고강도 사회적 거리두기를 19일까지 2주간 연장하기로 결정했다. 

4월 4일 정세균 국무총리는 “여기서 느슨해지면 그동안의 노력이 물거품처럼 사라질 수도 있다”고 말하면서 사회적 거리두기 실천기간 연장의 불가피성을 강조했다.

사회적 거리두기 연장에 따라 일부 시설과 업종의 운영 제한 조치도 4월19일까지 2주간 연장된다.

종교시설, 실내 체육시설, 유흥시설, 지방자치단체장이 정하는 추가 업종은 운영을 지속 중단해야 하고, 불가피하게 운영할 경우에도 1~2m 거리두기, 마스크 착용 등 방역당국이 제시하는 준수사항을 따라야 한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중