កាត់បន្ថយធានារ៉ាប់រងសុខភាពចាប់ពីខែមីនាដល់ខែឧសភា

912

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ក្រសួងសុខាភិបាល និង សុខុមាលភាពបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងកាត់បន្ថយធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់អតិថិជនក្រោម៥០% សម្រាប់តំបន់គ្រោះមហន្តរាយពិសេស និង ក្រោម៤០%សម្រាប់តំបន់ទាំងក្រៅពីតំបន់ទាំងនេះ ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែឧសភា។

ការកាត់បន្ថយធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលបានបង់រួចហើយនៅក្នុងខែមីនានឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភនៅខែមេសា។

តំបន់គ្រោះមហន្តរាយក្រោម៥០%ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយធានារ៉ាប់រងសុខភាព៥០% តំបន់ផ្សេងទៀតរហូតដល់ក្រោម២០%នឹងកាត់បន្ថយ៥០% នៃធានារ៉ាប់រងសុខភាព ហើយអ្នកដែលលើសពីក្រោម២០% ដល់ ៤០% ត្រូវបានកាត់បន្ថយ៣០% នៃថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

អ្នកដែលត្រូវទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការចុះឈ្មោះផ្សេងទៀតទេ ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិជាអ្នកកំណត់នូវស្ដង់ដាធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែ។

4월 10일, 보건복지부는 3월부터 5월까지 특별재난지역은 하위 50%, 그 외 전국 모든 지역은 하위 40%에 해당하는 가입자의 건강보험료를 30~50% 경감한다고 밝혔다.

이미 납부한 3월 건강보험료의 경감액은 4월에 소급하여 지원받게 된다. 

특별재난지역 하위 50%는 건강보험료의 50%를 경감받으며, 그 외 모든 지역은 하위 20%까지는 건강보험료의 50%, 하위 20% 초과부터 40% 대상자는 건강보험료의 30%를 경감받게 된다.

대상자는 별도의 신청 절차 없이 해당 월의 건강보험료를 기준으로 국민건강보험공단에서 선정한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중