នៅតំបន់ក្យ៉ុងគីដូរ ប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋាននៃគ្រោះមហន្តរាយមិនរាប់បញ្ចូលស្ត្រីរៀបកាអន្ដោប្រវេសន៍ និងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍

play-figures-4541731_1280ស្ត្រីរៀបកាអន្ដោប្រវេសន៍ និងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ មិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋាននៃគ្រោះមហន្តរាយដែលរដ្ឋាភិបាលក្យ៉ុងគីដូសន្យាថានឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួនក្នុងមួយនាក់ ១០០,០០០វ៉ុនទេ។

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា តាមលទ្ធផលដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិស្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េ បានសាកសួររដ្ឋាភិបាលក្យ៉ុងគីដូតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាននិយាយថា “ជនបរទេសទាំងអស់រួមទាំងស្រ្ដីរៀបកាអន្ដោប្រវេសន៍ និងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានដកចេញពីការឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋាននៃគ្រោះមហន្តរាយ” ។ ហើយក៏បាបបញ្ជាក់ការទទូចអោយផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋាននៃគ្រោះមហន្តរាយនៃរដ្ឋាភិបាលក្យ៉ុងគីដូរដល់ជនបរទេសទាំងអស់ផងដែរ។ 

មជ្ឈមណ្ឌលមិនបានរាប់បញ្ចូលគ្រួសារកំពុងរស់នៅដែនស្រ្ដីរៀបកាអន្ដោប្រវេសន៍និងជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយតែមានជីវភាពរស់នៅជួបការលំបាក ព្រមទាំងបានរិះគន់អំពីហានិភ័យដែលមិនរាប់បញ្ចូលការឧបត្ថម្ភពីជនបរទេសទេសដេលមានមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ដដោយសារតែមូលហេតុជនបរទេសដែលជាការរើសអើងនិងបែងចែកមនុស្ស។

결혼이주여성과 영주권자는 경기도가 도민 1인당 10만원씩 지급하기로 한 재난기본소득을 받을 수 없다. 

3월 25일 (사)한국이주여성인권센터는 보도자료를 통해 경기도에 문의한 결과 재난기본소득에서 “결혼이주민, 영주권자를 포함한 모든 외국인은 제외된다”고 밝히고 “경기도 재난기본소득 외국인에게도 지급하라”고 주장했다. 

센터는 이미 가족 구성원으로 살고 있는 결혼이주여성과 한부모 이주여성 등 취약한 상황에 놓여 있는 이주민들이 배제됐고, 지방선거 투표권이 있는 영주권자도 외국인이라는 이유로 지원에서 제외되는 상황 등은 사람을 구분하고 차별하는 것을 정당화할 위험성이 있다고 지적했다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중