កាលបរិច្ឆេទប្រឡង TOPIK ឆ្នាំ២០២០

topik

*ក្នុងប្រទេស(កូរ៉េ) /អាស៊ី

វគ្គប្រឡង កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង កាលបរិច្ចេទចេញលទ្ធផល

(ម៉ោងនៅប្រទេសកូរ៉េ ១៥:០០)

វគ្គ​ ៦៩ (ចុះឈ្មោះបន្ថែម)៣/២៣(ច័ន្ទ)~៣/២៧(សុក្រ) ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា(អាទិត្យ) ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា(អង្គារ៍)
វគ្គ​ ៧០ ៥/២៩(សុក្រ)៩:០០~៦/៤(ព្រហស្បត្ដិ)១៨:០០ ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា(អាទិត្យ) ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា(ព្រហស្បត្ដិ៍)
វគ្គ​ ៧១ ៧/៣(សុក្រ)៩:០០~៧/៨(ពុធ)១៨:០០ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា(អាទិត្យ) ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា(អង្គារ៍)
វគ្គ​ ៧២ ៨/៤(អង្គារ៍)៩:០០~៨/១០(ច័ន្ទ)១៨:០០ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា(អាទិត្យ) ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆការ(ព្រហស្បត្ដិ៍)
វគ្គ​ ៧៣ ៩/៨(អង្គារ៍)៩:០០~៩/១៤(ច័ន្ទ)១៨:០០ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆការ(អាទិត្យ) ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូរ(ព្រហស្បត្ដិ៍)

ដោយសារការរីករាលដាលមេរោគកូរ៉ូណា១៩ការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េលើកទី៦៩(ខែមេសា)នឹងត្រូវពន្យារទៅថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ហើយការប្រឡងលើកទី៧០ដែលចំថ្ងៃទី២៤ខែឧសភានឹងត្រូវពន្យារទៅថ្ងៃទី១២ខែសកក្កដា។

ការប្រឡងនៅក្រៅប្រទេស ព្រោះតែកាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះខុសនិងប្រទេសកូរ៉េ ដូច្នេះបេក្ខជនប្រឡងត្រូវសាកសួរមណ្ឌលប្រឡងផ្ទាល់ខ្លួន។

*អាមេរិកឡាទីន· អឺរ៉ុប · អាហ្វ្រិក·អូសេណា

វគ្គប្រឡង កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ កាលបរិច្ឆេទប្រឡង កាលបរិច្ចេទចេញលទ្ធផល

(ម៉ោងនៅប្រទេសកូរ៉េ ១៥:០០)

វគ្គ​ ៦៩

ការប្រឡងនៅក្រៅប្រទេស ព្រោះតែកាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះខុសនិងប្រទេសកូរ៉េ ដូច្នេះបេក្ខជនប្រឡងត្រូវសាកសួរមណ្ឌលប្រឡងផ្ទាល់ខ្លួន។

 

ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា(សៅរ៍) ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា(អង្គារ៍)
វគ្គ​ ៧០ ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា(សៅរ៍) ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា(ព្រហស្បត្ដិ៍)
វគ្គ​ ៧១    
វគ្គ​ ៧២ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា(សៅរ៍) ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆការ(ព្រហស្បត្ដិ៍)
វគ្គ​ ៧៣ ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆការ(សៅរ៍) ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូរ(ព្រហស្បត្ដិ៍)

ដោយសារការរីករាលដាលមេរោគកូរ៉ូណា១៩ការប្រឡងសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េលើកទី៦៩(ខែមេសា)នឹងត្រូវពន្យារទៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ហើយការប្រឡងលើកទី៧០ដែលចំថ្ងៃទី២៣ខែឧសភានឹងត្រូវពន្យារទៅថ្ងៃទី១១ខែសកក្កដា។

កាលបរិច្ឆេទប្រកាសលទ្ធផលអាចមានការផ្លាល់ប្ដូរ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중