ក្រុមហ៊ុនចំនួន៦ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនចំនួន ១០ ផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ពេលចូលឆ្នាំ

dollars-2439136_1280

វេបសាយស្វែងរក់ការងារ សារាំអីន (www.saramin.co.kr) បានស្ទង់មតិក្រុមហ៊ុនចំនួន៦៨៧ សម្រាប់ផែនផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ពេលចូលឆ្នាំ ហើយជាលទ្ធផល៥៥.៥% នៃក្រុមហ៊ុនបានឆ្លើយថា “នឹងផ្ដល់អោយ”។

ក្រុមហ៊ុនធំៗ៩១,៤% ឆ្លើយថាមានគម្រោងផ្ដល់ប្រាក់ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យមមានតែ៥០%ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រាក់រង្វាន់ជាមធ្យមសម្រាប់និយោជិកម្នាក់គឺ ៨៨០,០០០វ៉ុន ដោយក្រុមហ៊ុនធំជាងគេគឺ ១,៣៤០,០០០វ៉ុនដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយក្រុមហ៊ុនធំមធ្យមផ្ដល់១,១៨០,០០០វ៉ុន ក្រុមហ៊ុនមធ្យមផ្ដល់៧៨០,០០០វ៉ុន។

취업 플랫폼 사람인(www.saramin.co.kr)이 687개 기업을 대상으로 설 상여금 지급 계획을 조사한 결과 55.5%의 기업이 ‘지급한다’고 답했다.

대기업은 91.4%가 지급 계획이 있다고 밝혔지만 중소기업과 중견기업은 50% 정도에 그쳤다.

직원 1인당 평균 상여금은 88만원으로, 대기업이 134만원으로 가장 높았고 중견기업은 118만원, 중소기업은 78만원이었다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중