ស្ថាប័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបង់ធានារ៉ាប់សង្គមទាំង៤

restmb_allidxmake

នៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបង់ប្រាក់ខ្ពស់ចំនួន៨,៨៤៥នាក់ដែលបានបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសង្គមទាំង៤ទៀងទាត់ ដូចជាធានារ៉ាប់រងសុខភាព ធានារ៉ាប់រងប្រាក់សោធនជាតិ ធានារ៉ាប់រងការងារ និង ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ។

យោងតាមការបង្ហាញដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី១០ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៨ ករណីបង់ធានារ៉ាប់រងលើសពី២ឆ្នាំ ចំនួនទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើសពី១០ លានវ៉ុនសម្រាក់ឯកជន ក្រុមហ៊ុនលើសពី ៥០លានវ៉ុនសម្រាប់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសោធននិវត្តន៍ និង ១ពាន់លានវ៉ុន សម្រាប់ធានារ៉ាប់រងការងារនិងធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មជាប្រភេទដែលត្រូវបង្ហាញ។

យោងតាមស្ថាប័ន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិក្នុងចំណោមប្រភេទដែលត្រូវបង្ហាញចំនួន៨.៨៤៥ អ្នកដែលបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន ៨.២៦០នាក់ជាចំនួនច្រើនជាងគេ បន្ទាប់គឺធានារ៉ាប់រងប្រាក់សោធនជាតិចំនួន៥៧៣ និងធានារ៉ាប់រងការងារ និង​ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ឧស្សាហកម្មចំនួន ១២ នាក់។

មាន១១៥ នាក់ដែលមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពច្រើនជាង ១០០លានវុន និងតិចជាង ៥០០លានវ៉ុន និង អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម ១៣១កន្លែង ដែលបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាតិច្រើនជាង ១០០លានវ៉ុន និងតិចជាង ៥០០ លានវ៉ុន និងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មមានចំនួន៥នាក់មានតិចជាង ៥០០ លានវ៉ុនទៅ ១ ពាន់លានវ៉ុន។

12월 3일, 건강·국민연금·고용·산재보험 등 4대 사회보험료를 상습적으로 체납한 고액체납자 8,845명의 인적사항이 국민건강보험공단 홈페이지에 공개됐다.

공개 대상은 2018년 1월 10일 기준 보험료를 2년 이상 체납한 경우로, 건강보험료는 1,000만원 이상 체납한 개인, 연금보험료는 5,000만원 이상 체납한 사업장, 고용·산재 보험료의 경우 체납액이 10억원 이상인 사업장이 공개 대상이다.  

건강보험공단에 따르면 전체 8,845명의 공개 대상 중 건강보험 체납자가 8,260명으로 가장 많고, 국민연금은 573명, 고용·산재보험 12명 순이었다. 

건강보험은 1억원 이상 5억원 미만 체납자가 115명, 국민연금은 1억원 이상 5억 미만 체납자 사업장이 131곳, 5억원~10억원 미만 체납 사업장이 5곳이나 됐다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중