បើកធនាគារចំហ មានអ្នកចូលរួម ១០២លាននាក់ ក្នុងមួយសប្តាហ៍

open banking

មានមនុស្សជាងមួយលាននាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ចាប់តាំងពីសេវាកម្មធនាគារចំហបានចាប់ផ្ដើម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីធនាគារមួយអាចមើលឃើញប្រតិបត្តិការធនាគារផ្សេងទៀត។

យោងតាមគណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្មសាកល្បងធនាគារចំហដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលាមានចំនួន ១០២លាននាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ដែលមានគណនីចុះឈ្មោះចំនួន ១៨៣លានគណនី។

គណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុនឹងតាមដានការអនុវត្តធនាគារការសាកល្បងរបស់ធានាគារចំហហើយនឹងមានវិធានការបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធនៅត្រឹមថ្ងៃទី ១៨ ខែធ្នូនៅពេលសេវាកម្មផ្លូវការត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ។

은행 앱 하나로 다른 은행 업무까지 볼 수 있는 오픈뱅킹 서비스가 시작된 지 일주일 만에 100만 명 넘는 인원이 가입한 것으로 나타났다.

금융위원회에 따르면 10월 30일 시행된 오픈뱅킹 시범 서비스에 가입한 인원은 11월 5일까지 102만명으로 등록 계좌는 총 183만개였다.

금융위는 오픈뱅킹 시범 실시 과정을 집중 모니터링해 정식 서비스가 출범하는 12월 18일까지 시스템을 보완할 방침이다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중