អត្រាប្រាក់កម្ចីក្នុងគ្រួសារមានចំនួន ៣% ម្តងទៀត

mortgage-149882_960_720

អត្រាប្រាក់កម្ចីក្នុងគ្រួសារដែលបានធ្លាក់ចុះដល់ ២% ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងខែសីហា បានកើនឡើងជាថ្មីម្តងទៀតដល់៣%។

យោងតាមអត្រាជាមធ្យមនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបានប្រកាសដោយធនាគារកូរ៉េ អត្រានៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងគ្រួសារផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់ថ្មីរបស់ធនាគារប្រាក់បញ្ញើកាលពីខែមុនមានចំនួនពី២,៩២%ទៅ ៣,០២% គឺបានកើនឡើង ០,១%។

អត្រាប្រាក់កម្ចីមានទ្រព្យបញ្ចាំបានកើនឡើង ០,០៤ ភាគរយដល់គឺចំនួន ២,៥១% ខណៈអត្រាឥណទានកើនឡើង ៣,៨៦%គឺបានកើនឡើង ០,២៣%។

ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បញ្ញើជាមធ្យមមានត្រឹមតែ០.០៥% នៃខែមុនមានតែពាក់កណ្តាលនៃអត្រាការប្រាក់កម្ចីប៉ុណ្ណោះ។

지난 8월 역대 최저 수준인 2%대로 떨어졌던 가계대출금리가 3%대로 다시 올라섰다.

한국은행이 발표한 9월 금융기관 가중평균금리에 따르면 지난달 예금 은행의 신규취급액 기준 가계대출 금리는 2.92%에서 0.1% 포인트 오른 3.02%로 집계됐다.

주택담보대출금리가 2.51%로 0.04% 포인트 올랐고, 신용대출금리는 0.23% 포인트 뛴 3.86%를 기록했다.

전체 평균 예금금리 상승폭은 전월 대비 0.05%에 그쳐 대출금리 상승폭의 절반에 불과했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중