ការអប់រំនៅវិទ្យាល័យដោយឥតគិតថ្លៃនឹងពង្រីកសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ឆ្នាំទី២ និងទី៣ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ ហើយនឹងសម្រាប់សិស្សទាំងអស់នៅឆ្នាំ​២០២១

board-973988_960_720

ចាប់ពីឆ្នាំ២០២០ ការអប់រំឥតគិតថ្លៃនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដល់សិស្សវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំទី២ និងទី៣ ហើយនៅឆ្នាំ២០២១នឹងពង្រីកដល់សិស្សវិទ្យាល័យឆ្នាំទី១ទាំងអស់។

រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ដើម្បីអនុម័តវិសោធនកម្មលើច្បាប់អប់រំបឋម និង មធ្យមសិក្សាដែលជាច្បាប់អប់រំវិទ្យាល័យតាមដំណាក់កាល និងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ផ្តល់ជំនួយអប់រំ និង ហិរញ្ញវត្ថុអប់រំខេត្ត។

យោងតាមការធ្វើវិសោធនកម្មនេះ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ និង ថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាអ្នកគាំទ្រដល់ការចំណាយលើការចូលរៀន និងចំណាយមុខវិជ្ជានៅវិទ្យាល័យ។ គោលបំណង គឺដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការសិក្សា និង ដើម្បីដឹងពីសុខុមាលភាពការអប់រំជាសកល។

ក៏ប៉ុន្ដែសាលាឯកជនខ្លះ ដោយគោរពលើលក្ខខណ្ឌស្វ័យភាពដូច្នេះការលើកលែងអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតី។

2020년부터 고등학교 2~3학년을 대상으로 무상교육이 시행되고, 2021년에는 고교 1학년으로 전면 확대된다.

국회는 10월 31일 본회의를 열어 단계적 고교 무상교육 법안인 초·중등교육법 개정안과 지방교육재정교부금법 개정안을 통과시켰다.

개정안에 따르면 고교 입학금과 수업료 등 비용을 국가와 지방자치단체가 지원한다. 교육비 부담을 줄이고, 보편적 교육복지를 실현한다는 취지다. 

다만 일부 사립학교는 자율성을 존중해 대통령령에 따라 예외를 둘 수 있도록 했다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중