បាកអុឺនហេ និង លីជេយុង ចូលកាត់ក្ដីលើកទីពីរម្ដងទៀត

scale-39982_960_720

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា តុលាការកំពូលប្រទេសកូរ៉េបានសម្រេចអោយបើកសាវនាការកាត់ក្ដីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទាំងស្រុងម្ដងទៀតអំពីករណីប្រើអំណាចផ្ដាច់មុខក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់មនុស្សសំខាន់ជាងគេទាំងបីនាក់ គឺ អតីតប្រធានាធិបតី លោកស្រី បាកអុឺនហេ និង លោកស្រី ឆេស៊ូនសុីល និង អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាមសុង លីជេយុង។

តុលាការកំពូលបានសម្រេចសេចក្ដីថាករណីដែលមិនបានប្រកាសការបែងចែកបទជាប់ចោទផ្សេងជាមួយបទជាប់ចោទការសូកប៉ាន់របស់អតីតប្រធានាធិបតី លោកស្រីបាក់នៅសាលកាត់ក្ដីលើកទីមួយនិងលើកទីពីរជាការល្មើសនិងច្បាប់។ យោងតាមច្បាប់នេះទោសរបស់អតីតប្រធានាធិបតី លោកស្រីបាក់នឹងអាចប្រែប្រួលខុសពីទោសពីមុន។

ការកាត់ក្ដីលើកទីពីររបស់អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនសាមសុងលោក លីជេយុងក៏ត្រូវដំណើរការម្ដងទៀតដែរ។ តុលាការកំពូលបានកាត់សេចក្ដីថារឿងរ៉ាវទាំងមូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាមសុងពេលនោះមានការទាក់ទងជាមួយតម្លើងឋានៈរបស់អគ្គនាយករង លី។

ចំពោះករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកស្រី ឆេស៊ូនសុីល តុលាការកំពូលបានរកឃើញថា ការប្រកាសថាមានទោសបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងការកាត់ក្ដីលើកទីពីរមានការសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវមួយផ្នែក។ ក៏ប៉ុន្ដែសម្រាប់ទោសនោះត្រូវបានរំពឹងថាមិនមានការជះឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេ។

8월 29일, 대한민국 대법원이 국정농단 사건의 핵심 인물인 박근혜 전 대통령과 최순실씨, 이재용 삼성전자 부회장의 항소심 재판을 전부 다시 하라고 판결했다. 

대법원은 박 전 대통령의 1·2심 재판부가 뇌물 혐의를 다른 범죄 혐의와 구별해 따로 선고하지 않은 것은 위법이라는 판단했다. 이에 따라 박 전 대통령의 형량은 기존과 달라질 수 있다. 

이재용 삼성전자 부회장의 2심 판결도 다시 진행해야 한다. 대법원은 당시 삼성의 포괄적 현안으로 이 부회장의 승계작업이 존재했다고 판단했다.

최순실씨와 관련해선 대법원이 강요죄 유죄를 선고한 2심의 일부 판단을 잘못됐다고 봤다. 다만 형량에는 별다른 영향을 미치지 못할 것으로 예상된다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중