ពលករ ពលការិនីបរទេសមិនទទួលបានប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំត្រឹមត្រូវ

9999

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា សហព័ន្ធនានាទាក់ទងនិងជនបរទេសបានធ្វើបទបង្ហាញលទ្ធផល ‘ការសិក្សាជាក់ស្ដែងនៃប្រព័ន្ធទទួលប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំរបស់ពលករ ពលការិនីបរទេសក្រោយពេលចេញពីប្រទេស’នៅកណៈកម្មាការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្ស។

លទ្ធផលនៃការសិក្សាបានបង្ហាញថា ពលករ ពលការិនីដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសកូរ៉េចំនួន៣៩%ក្នុងចំនួន៧១២នាក់បានឆ្លើយថា មិនសូវដឹងអំពីនិតិវិធីទទួល’ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើការវិលត្រឡប់ទៅវិញ’ អ្នកមិនចេះគណនាប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំសរុបមានចំនួន ៦៣% ហើយអ្នកឆ្លើយថាមិនដឹងថាមាន’សល់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំ’មានចំនួន ៥៥.៨%។

’ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើការវិលត្រឡប់ទៅវិញ’ គឺជាធានារ៉ាប់រងដែលចាំបាច់ត្រូវតែចុះឈ្មោះដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំអោយពលករ ពលការិនីបរទេស ហើយ ប្រាប់ចំណាច់ឆ្នាំសល់ គឺជាទឹកប្រាក់ដែលថៅកែត្រូវផ្ដល់បន្ថែមនៅពេលដែលបំណាច់ឆ្នាំ(ប្រាក់ដែលកន្លែងការងារគណនាអោយនៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យម៣ខែមុនពេលបំពេញការងារចប់)របស់ពលករ ពលការិនីបរទេសដែលត្រូវទទួលតិចជាងប្រាក់ធានារ៉ាប់រងលើការវិលត្រលប់ទៅវិញ។

អ្នកជំនាញបានរួមយោបល់គ្នាថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគឺត្រូវកែប្រែប្រព័ន្ធបង្កើតនិងទទួលប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំដែលច្របូកច្របល់ ព្រមទាំងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់និយោជក។

8월 12일, 이주민 관련 단체들이 국가인권위원회에서 ‘이주노동자 출국 후 퇴직금 수령제도 실태조사’ 결과를 발표했다.

조사 결과 국내 체류 이주노동자 712명 가운데 39%가 ‘출국 만기 보험’을 받는 절차를 잘 모른다고 답했고, 퇴직금 총액이 어떻게 계산되는지 모르는 경우는 63%, ‘잔여 퇴직금’의 존재를 모른다고 응답한 사람은 55.8%에 달했다. 

‘출국 만기 보험’은 이주노동자의 퇴직금을 위해 의무 가입하는 보험이고, 잔여 퇴직금은 이주 노동자들이 노동법상 실제로 받아야 하는 퇴직금(퇴직 전 3개월 평균 임금에 고용기간을 곱한 금액)보다 출국 만기 보험금이 적을 경우 고용주가 그 차액을 추가로 지급하는 제도다.

전문가들은 문제 해결을 위해서는 복잡한 퇴직금 조성ㆍ수령 제도와 고용주들의 인식을 개선해야 한다고 입을 모았다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중