មជ្ឈមណ្ឌលហាណាពហុវប្បធម៌ ដារីន ការណែនាំថ្នាក់សិក្សាភាសាកូរ៉េតាមកម្រិតសម្រាប់ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៩

eca784ed9689ed9484eba19ceab7b8eb9ea8

 1. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េតាមកម្រិត (ថ្នាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះ)

 រៀនអក្សរកូរ៉េ, អនុវត្តន៍ការបញ្ចេញសំលេង, សន្ទនាប្រចាំថ្ងៃកម្រិតដំបូង

 • សម្រាប់ ៖ ជនបរទេសដែលចាប់រៀនភាសាកូរ៉េដំបូង
 • កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
 • ថ្ងៃរៀន ៖ រៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអង្គារ៍ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ម៉ោងរៀន ៖ ១០ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់
 1. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េតាមកម្រិត (ថ្នាក់ដំបូង)

         ឃ្លាកម្រិតដំបូង និង ការអនុវត្តន៍សន្ទនា

 • សម្រាប់ ៖ ជនបរទេសដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េមូលដ្ឋានគ្រឹះ
 • កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
 • ថ្ងៃរៀន ៖ រៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃពុធ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
 • ម៉ោងរៀន ៖ ១០ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់
 1. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េតាមកម្រិត (ថ្នាក់ដំបូងនិងមធ្យម)

         រៀនភាសាកូរ៉េទូទៅកម្រិតមធ្យមវគ្គ១

 • សម្រាប់ ៖ ជនបរទេស
 • កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
 • ថ្ងៃរៀន ៖ រៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអង្គារ៍ ដល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
 • ម៉ោងរៀន ៖ ១០ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់
 1. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េតាមកម្រិត (ថ្នាក់មធ្យម)

         រៀនភាសាកូរ៉េទូទៅកម្រិតមធ្យមវគ្គ២

 • សម្រាប់ ៖ ជនបរទេស
 • កាលបរិច្ឆេទ ៖ ថ្ងៃទី ៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
 • ថ្ងៃរៀន ៖ រៀងរាល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃអង្គារ៍ ដល់ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
 • ម៉ោងរៀន ៖ ១០ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់

អាចចុះឈ្មោះនៅគហទំពរមជ្ឈមណ្ឌលហាណាពហុវប្បធម៌ ដារីន(http://hanadarin.com/)

លេខទូរសព្ទសាកសួរពត៌មាន ៖ ០២ ៧៤៣ ៦៧៤៤

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중