ប្រទេសជប៉ុនបានដាក់កំហិតការនាំចេញវត្ថុធាតុឧបករណ៍អគ្គិសនីពាក់កណ្ដាល(semiconductor)របស់ប្រទេសកូរ៉េ ជាការបង្កើនការបំពានសេដ្ឋកិច្ច

캡처

នៅថ្ងៃទី១ខែកក្កដាប្រទេសជប៉ុនបានចេញសេចក្ដីប្រកាសដាក់កំហិតការចេញរបស់ប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ផលិតផលទាំងឡាយដែលត្រូវផលិតវត្ថុធាតុឧបករណ៍អគ្គិសនីពាក់កណ្ដាល(semiconductor)។

អ្នកជំនាញបានវាយតំលៃថាការសំដែងចេញនូវការតវ៉ាដោយបើកបង្ហាញរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនទៅលើការកាត់ក្ដីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកូរ៉េអំពីអ្នកទទួលរងគ្រោះដោយសេចក្ដីបង្គាប់ដោយបង្ខំនោះគឺជាការបំពានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្បាស់។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកំពុងចាប់ផ្ដើមវិធានការបង្កើតច្បាប់ទប់ស្កាត់ខ្លាំងក្លាលើការបំពានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទៅស្ថាប័ណពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតផលតាមបណ្ដាអង្គកាអន្ដរជាតិហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏កំពុងខិតខំប្រឹងជាលាយលាក់អក្សរដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្ដូរការនាំចូល។

តាមរយះព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះបានបង្ករអោយមានកំហឹងប្រឆាំងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េកាន់តែកើនឡើងហើយបាននាំអោយមានចលនាបដិសេដ្ឋមិនទិញផលិតផលរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

រដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងត្រៀមធ្វើការតទល់និងការបន្ថែមបំពានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតក៏កំពុងត្រៀមតរយះពេលវែងចំពោះសភាពការណ៍នេះដែរ។

7월 1일, 일본이 반도체 제조에 필요한 품목의 한국 수출을 규제한다고 발표했다. 

강제징용 피해자들에 대한 한국 대법원의 배상판결에 노골적인 불만을 나타내온 일본 정부가 경제 보복에 나섰다는 게 전문가들의 평가다. 

한국 정부는 세계무역기구 상품·무역 이사회에 일본의 경제보복 조치를 긴급 의제로 상정하는 등 강경대응을 펼치고 있고, 기업들은 대체 수입선을 찾는 등 자구 노력을 기울이고 있다. 

이번 사태로 한국 내 반일감정이 들끓으며 일본 상품에 대한 불매운동이 전개되고 있다. 

정부는 일본의 추가 경제보복에 나설 가능성에도 대비하고 있으며, 기업들은 사태 장기화에 대비하고 있다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중