ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េលើសពី៦ខែត្រូវបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព

BIN0001

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ខែកក្កដាជនបរទេសនិងជនជាតិកូរ៉េសសញ្ជាតិបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសលើសពី៦ខែនឹងត្រូវចាត់ទុកជាអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមតំបន់ជាកាតព្វកិច្ច។

ចំពោះអ្នកដែលមិនមែនចុះឈ្មោះតាមក្រុមហ៊ុន​ឬជាអ្នកដែលមិននៅក្រោមបន្ទុកគ្រួសារទេគឺរាប់បញ្ចូលជនបរទេសដែលចុះឈ្មោះវីសាជនបរទេសដោយយោងតាមច្បាប់របស់ការិយាល័យអន្ដោប្រវេសន៍។

ប៉ុន្ដែប្រសិនបើក្នុងករណីអ្នកទទួលការឧបត្ថម្ភថ្លៃព្យាបាលស្មើនិងថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយយោងតាមច្បាប់ក្រៅប្រទេសឬច្បាប់ធានារ៉ាប់រងនោះ​មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះទេដោយសារជាន់ឈ្មោះធានារ៉ាប់រងដូច្នេះអាចចុះឈ្មោះដាក់អោយនៅក្រៅកាតព្វកិច្ចបង់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

ម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះវីសាD-2(និស្សិត)D-4(សិក្សាវគ្គខ្លី)សម្រាប់និស្សិតបរទេសនឹងត្រូវដាក់អោយអនុវត្តន៍ជាអ្នកចុះឈ្មោះតាមតំបន់នៅខែមិនាឆ្នាំ២០២១។

រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានសំរេចប្រមូលពន្ធពីជនបរទេសដោយតម្រូវតាមចំនួនថ្លៃធានារ៉ាប់រងមធ្យមរបស់ជនជាតិកូរ៉េព្រោះអ្នកដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិពិបាកដឹងចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិច្បាស់លាស់មានចំនួនច្រើន។

ចំពោះជនបរទេសដែលមិនបានបង់ពន្ធធានារ៉ាប់រងក្នុងករណីទទួកការព្យាបលនៅតាមកន្លែងព្យាបាលណាមួយនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវលើចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ក្នុងរយះពេលជំពាក់ពន្ធហើយរយះពេលស្នាក់នៅក៏កំណត់ត្រឹមតែ៦ខែប៉ុណ្ណោះ។

7월 16일부터 6개월 이상 국내에 거주한 이주민과 재외국민은 건강보험 지역가입자로 당연 적용된다. 

직장가입자나 피부양자가 아니고 ‘출입국관리법’에 따른 외국인등록 등을 한 사람으로 정하는 체류자격이 있는 사람이 대상이다. 

다만, 외국 법령이나 보험 등으로 건강보험 급여에 상당하는 의료보장을 받는 경우에는 건강보험에 중복하여 가입할 필요가 없으므로 건강보험 가입 제외를 신청할 수 있다. 

또 체류자격이 D-2(유학), D-4(일반연수)인 외국인 유학생은 오는 2021년 3월부터 지역가입자로 당연 적용한다. 

한국 정부는 이주민 등은 국내에 소득 및 재산이 없거나 파악이 곤란한 경우가 많기 때문에 내국인 가입자가 부담하는 평균 보험료를 기준으로 보험료를 부과하기로 했다. 

보험료를 납부하지 않은 이주민 등은 체납기간 동안 의료기관을 이용할 경우에 요양급여 비용 전액을 본인이 부담해야 하며, 체류허가도 6개월 이내로 제한된다. 

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중