តុលាការ៖ ផ្ដល់សិទ្ធិពន្យារវីសាស្នាក់នៅដល់ស្ដ្រីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ ប្រសិនបើជាទំនួលខុសត្រូវពេលលែលះស្ថិនៅខាងប្ដីធំជាង

justice-2060093_960_720

នៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា តុលាការបានចេញសេចក្ដីសម្រេចថា ការពន្យា ‘វីសារស់នៅរបស់ស្ដ្រីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍’ របស់ស្ដ្រីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ដែលបានលែងលះនោះ ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាប្ដីឬប្រពន្ធជាជនជាតិកូរ៉េគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំបងលើការណីលែងលះ។

វាគឺការបញ្ឈប់ការសម្រេចសេចក្ដីដែលមានពីមុនដែលអាចពន្យាវីសារស់នៅបាន សម្រាប់តែពេលស្ដ្រីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចសម្រេចថាការទទួលខុសត្រូវលើការលែងលះត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិទាំងស្រុងទៅខាងប្ដីជាជនជាតិកូរ៉េ។

សមាជិកតុលាការបានពន្យល់ថា សេចក្ដីសម្រេចនេះគឺបញ្ឈប់ការកាត់ក្ដីខុសរបស់តុលាការជាន់ក្រោម និង ការប្រឆាំងទៅនឹងគោលបំណងបញ្ចូលច្បាប់វីសាស្នាក់នៅរបស់អ្នករៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ ហើយក៏ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ស្រ្ដីរៀបការអន្ដោប្រវេសន៍ដែលប្រឈមទៅនឹងការបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញទោះបីជាត្រូវបានលែងលះដោយអយុត្ដិធម៌ពីប្ដីជាជនជាតិកូរ៉េក៏ដោយ។

7월 10일, 대법원이 이혼한 결혼이주여성의 ‘결혼이민 체류자격’ 연장은 이혼의 주된 책임이 한국인 배우자에게 있다는 점을 증명하는 것으로 충분하다고 판결했다. 

이혼 책임이 전적으로 한국인 배우자에게 있다는 점을 결혼이주여성이 입증한 경우에만 체류자격을 연장할 수 있다고 본 기존 판결에 제동을 건 것이다. 

대법원 관계자는 “결혼이민 체류 자격 입법 취지에 반하는 출입국행정실무 및 하급심 재판의 잘못을 바로잡고, 한국인 배우자의 부당한 대우로 이혼을 했는데도 추방 위기에 처한 결혼이주여성의 인권을 보호하는 판결”이라고 설명했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중