កាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់និស្សិតបរទេសនឹងត្រូវពន្យាដល់ឆ្នាំ២០២១

disease-292571_960_720

ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដារាល់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាប់ពី៦ខែឡើងទៅត្រូវចុះឈ្មោះជាចាំបាច់ក៏ដោយ ប៉ុន្ដែចំពោះនិស្សិតបរទេសដែលមានការលំបាកដោយសារតែថ្លៃធានារ៉ាប់រងបានឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពេកនោះនឹងលើកលែងពីអ្នកដែលត្រូវចាត់ជាកាតព្វកិច្ចរហូតដល់ចុងខែគុម្ភះឆ្នាំ២០២១។

កាលពីថ្ងៃទី២៦ខែមិថុនា ក្រសួងសុខភិបាលនិងសង្គមបានធ្វើការបង្ហាញថា និស្សិតបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនឹងត្រូវលើកលែងពីអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងជាកាតព្វកិច្ចមួយរយៈដោយតម្រូវអោយចុះឈ្មោះចាប់ពីខែមិនាឆ្នាំ២០២១ ដែលនឹងអោយអនុវត្ដច្បាប់ជាធរមានត្រឹមថ្ងៃទី៥ខែកក្កដាដែលបានកែតម្រូវចំណុចខ្លះនៅក្នុង ‘លណ្ខខ័ណ្ឌដំណើរការច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពពលរដ្ឋ’។

ប្រភេទវិសាសិស្ស(D-2)ឬសិក្សាវគ្គខ្លី (D-4)ត្រូវបានលើកលែងពីអ្នកចុះជាកាតព្វកិច្ចរហូតដល់ចុងខែគុម្ភះឆ្នាំ២០២១ ហើយចាប់ពីខែមិនាឆ្នាំ២០២១នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលជាកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាព។

7월 중순부터 6개월 이상 한국 체류 외국인은 건강보험 가입 의무가 생기지만 갑작스러운 보험료 상승 부담을 호소해온 외국인 유학생은 2021년 2월 말까지 당연가입 대상에서 제외된다. 

6월 26일, 보건복지부는 한국 내 외국인 유학생을 국민건강보험 지역가입 대상에서 한시적으로 제외하고 2021년 3월부터 가입토록 하는 내용의 ‘국민건강보험법 시행규칙’ 일부개정안을 7월 5일까지 입법예고한다고 밝혔습니다.

체류자격이 유학(D-2)이나 일반연수(D-4)인 유학생은 2021년 2월말까지 지역가입 대상에서 제외되고 2021년 3월부터 6개월 이상 체류 시 건강보험 지역가입 당연가입 대상이 된다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중