អ្នកមកពិគ្រោះយោបល់ទាក់ទងការលែងលះគ្រួសារពហុវប្បធម៌ពាក់កណ្ដាលជាប្ដីកូរ៉េ

divorce-908743_960_720

របាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមអ្នករៀបការអន្ដរជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលបានមកពិគ្រោះយោបល់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីដាក់ពាក្យដំណើរលែងលះគឺជាប្ដីកូរ៉េ ហើយចំនួននេះបន្តកើនឡើងជានិច្ច។

នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភាបើយោងតាមឯកសារស្ថិតិពិគ្រោះយោបល់នៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដែលបង្ហាញនៅឆ្នាំ២០១៨ដោយភ្នាក់ងារច្បាប់ពិគ្រោះយោបល់គ្រួសារកូរ៉េ (Korea Legal Aid Center for family relations) បានអោយដឹងថា ចំនួនដាក់ពាក្យពិគ្រោះយោបល់លែងលះគ្រួសារពហុវប្បធម៌នៅភ្នាក់ងារច្បាប់ពិគ្រោះយោបល់គ្រួសារកូរ៉េមានចំនួន ១,០១៨។

នៅក្នុងចំនួននេះប្ដីកូរ៉ដែលបានមកដាក់ពាក្យផ្ទាល់មានចំនួន៥៥៩ដែលស្មើនិងចំនួនដាក់ពាក្យសរុបទាំងអស់៥៥%។ ប្រពន្ធជាជនបរទេសដែលមកដាក់ពាក្យមានចំនួន២៥៨ករណី។

ប្ដីប្រពន្ធដែលមានប្ដីជាជនជាតិកូរ៉េ និង ប្រពន្ធជាជនបរទេសដែលបានដាក់ពាក្យលែងលះនោះចំនួនប្ដីដែលមានអាយុច្រើនជាងប្រពន្ធចាប់ពី ១៧ ដល់ ៣០ឆ្នាំមានចំនួន ២៣.៣% ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេ។  មួយវិញទៀតមានការសិក្សាបង្ហាញថាភាពក្រីក្រដែលបណ្ដាលមកពីករណីលែងលះក្នុងគ្រួសារពហុវប្បធម៌មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង។

한국 내 국제결혼 가정 중 이혼 절차를 밟기 위해 직접 상담소를 찾는 한국인 남편이 꾸준히 늘고 있는 것으로 나타났다.

5월 7일 한국가정법률상담소(Korea Legal Aid Center for family relations)가 공개한 2018년 다문화 가정 상담 통계 자료에 따르면 한국가정법률상담소 서울본부에 지난해 접수된 다문화 가정 이혼 상담 건수는 1,018건이다.

이 가운데 한국인 남편이 직접 상담을 신청한 경우가 559건으로 전체 신청 건수의 약 55%를 차지했다. 외국인 아내의 상담 건수는 258건이었다.

이혼 상담을 요청한 한국인 남편-외국인 아내 부부의 경우 남편이 아내보다 17∼30년 연상인 경우가 23.3%로 가장 많았다.

또한 이혼을 고려하는 다문화 가정의 빈곤이 상대적으로 심각한 것으로 조사됐다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중