បញ្ចូលបន្ថែមការឧបត្ថម្ភ៦.៥លានលានវ៉ុនដល់អ្នកជំងឺកុមារ និង ស្ដ្រីមិនអាចមានកូន

insurance-911819_960_720

ចាប់ពីខែកក្ដាខាងមុខនឹងពង្រីកការព្យាបាលស្រ្ដីមិនអាចមានកូនដោយមិនកំណត់អាយុដោយទទួលការធានារ៉ាប់រងហេីយបន្ថែមចំនួនព្យាបាលរហូតដល់២ទៅ៣ដង។

មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានពង្រីកឧបករណ៍នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលកុមារសម្រាប់អ្នកជំងឺកុមារហេីយក៏ពង្រីកអ្នកជំនាញសម្រាប់មេីលថៃអ្នកជំងឺសង្រោះបន្ទាន់និងអ្នកប្រចាំការពេយប់ផងដែរ។

ក្រសួងសុខភាពនិងសង្គមកិច្ចបានធ្វេីបទបង្ហាញទាក់ទងនិងខ្លឹមសារនេះស្ដីអំពីគម្រោងសរុបនៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពហេីយបានបង្ហាញថាទទួលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៦លានលាននិង៤,៥៦៩សែនលានវ៉ុនផងដែរ។

ដេីម្បីអនុវត្តគម្រោងនេះគឺនឹងតំលេីងថ្លៃធានារ៉ាប់រងជាមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំ៣.%រហូតដល់ឆ្នាំ២០២៣ក៏មានគម្រោងត្រួតពិនិត្យប្រមូលពន្ធថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពអំពីការបែងចែកពន្ធចំណូលនៃចំណូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាដេីម។

오는7월부터난임치료시술에연령제한없이건강보험이적용되고적용횟수도시술별로2~3차례늘어난다.

어린이공공전문진료센터영유아환자특화인프라를확대하고, 야간·응급환자전담인력도대폭늘린다.

보건복지부는같은내용을담은건강보험종합계획을발표하고건강보험재정64,569억원을투입한다고밝혔다.

이를위해2023년까지보험료를종전처럼연평균3.2% 올리고, 금융소득분리과세소득에대해서도건강보험료부과를검토할계획이다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중