គ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលចុះចាប់ពលករ-ពលការិនីបរទេស ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ

1918

ភ្នាក់ងារសេវាកម្មផ្នែកសង្គមកិច្ចនិងសំណងពលករ ពលការិនីប្រទេសកូរ៉េ(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service) បានសម្រេចទទួលស្គាល់ពលករពលការិនីធ្វើការខុសច្បាប់មានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលចុះចាប់របស់មន្រ្ដីរដ្ឋាភិបាលជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ។

ភ្នាក់ងារសេវាកម្មបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី១២ថាបានសម្រេចដំណើរការ ‘បទបញ្ជាអោកដាក់បញ្ចូលគ្រោះថ្នាក់ពេលចុះចាប់អ្នកធ្វើការខុសច្បាប់ជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ’។

ត្រូវជាអ្នកខុសច្បាប់ដែលថៅកែបានដឹងជាមុន ហើយរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារព្យាយាមគេចពីការចុះចាប់ ហើយរាល់ទាំងសកម្មភាពត្រូវតែស្ថិនក្នុងពេលដំណើរការងារ ជាដើម ត្រូវតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងបីយ៉ាងទើបអាចទទួលស្គាល់ថាជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ។ គឺមានន័យថាប្រសិនបើត្រូវបានវាយតម្លៃថាសកម្មភាពរត់គេចនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងសិទ្ធិរបស់ថៅកែ ទើបអាចទទួលសំណងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារបាន។

នៅក្នុងពេលគេចខ្លួន ប្រសិនបើមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីប្លន់រថយន្ដឬតដៃជាមួយក្រុមមន្រ្ដីចុះចាប់ ឬមួយករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងដោយចេតនា ឬមួយបង្កបទឧក្រិដ្ឋឬសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារនោះទេ។

ភ្នាក់ងារសេវាកម្មក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថានឹងមិនមានវិធានការណាមួយក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិទាមទារសំណងទាក់ទងគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងដោយការគេចខ្លួនពីការចុះចាប់ពលករ ពលការិនីខុសច្បាប់នោះទេ។

근로복지공단(Korea Workers’ Compensation and Welfare Service)이 미등록 이주노동자가 정부 단속을 피하다 발생한 사고도 업무상재해로 인정하기로 했다.

공단은 ‘불법체류자 단속 피신 중 발생한 사고의 업무처리요령’을 시행한다고 12일 밝혔다.

사업주가 미등록 이주노동자임을 인지하고, 단속시 적극적인 도주 지시로 사고가 발생했으며, 일련의 행위가 업무수행과 관련이 있을 경우 등 세 가지 요건을 모두 충족하면 업무상재해로 인정한다. 사업주의 지배·관리 아래 피신 행위가 진행됐다고 판단된다면 산업재해보상이 가능하다는 것이다.

피신 과정에 차량을 탈취하거나 단속반에 대항하다 재해를 입은 경우, 고의나 자해 또는 범죄행위·사적행위로 인한 경우는 산재를 불인정한다는 방침이다.

공단은 미등록 이주노동자가 단속을 피하다 발생한 사고에 대해서는 구상권을 청구하지 않는다는 방침도 밝혔다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중