ស្រ្ដីកូរ៉េនៅលីវពាក់កណ្ដាលពុំមានបំណងរៀបការ

heart-529607_960_720

មានការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាស្រ្ដីកូរ៉េដែលនៅលីវលើសពីពាកកណ្ដាលមានទស្សនៈបដិសេដ្ឋចំពោះការរៀបការ។

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសុខភាពនិងសង្គមរបស់ប្រទេសកូរ៉េ(Korea Institute for Health and Social Affairs) បានបង្ហាញលទ្ធិផលសិក្សាលើអាកប្បកិរិយាចំពោះការរៀបការសម្រាប់បុរសដែលនៅលីវចំនួន ១,១៤០នាក់ និង ស្រ្ដីដែលនៅលីវចំនួន ១,៣២៤នាក់ ក្នុងនោះបុរសដែលនៅលីវដែលមានទស្សនៈចង់រៀបការមានចំនួន ៥៨.៨% ប៉ុន្ដែស្រ្ដីដែលនៅលីវដែលមានទស្សនៈចង់រៀបការមានចំនួន ៤៥.៣%។

នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយលទ្ធិផលដែលឆ្លើយថាមានទស្សនៈចង់រៀបការរបស់បុរសដែលនៅលីវចំនួន ៧៤.៥% និង ស្រ្ដីនៅលីវចំនួន ៦៤.៧%ដែលបានធ្វើការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ២០១៥នោះ គឺមានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។

ស្ដ្រីដែលនៅលីវដែលមានទស្សនៈចង់រៀបការដែលមានអាយុ ២៥ឆ្នាំដល់២៩ឆ្នាំមានចំនួន ៥៥.៧% ៣០ឆ្នាំដល់៣៤ឆ្នាំមានចំនួន ៤៧.៤% ៣៥ឆ្នាំដល់៣៩ឆ្នាំមានចំនួន ៣១.៦%។

한국 미혼여성 절반 이상이 결혼에 대한 거부 성향이 높은 것으로 나타났다.

한국보건사회연구원(Korea Institute for Health and Social Affairs)이 미혼남성 1,140명과 미혼여성 1,324명을 대상으로 결혼 태도를 파악한 결과, 결혼 의향이 있는 미혼남성은 58.8%였지만 미혼여성은 45.3%에 그쳤다.

2015년 조사 당시 미혼남성 74.5%, 미혼여성 64.7%가 결혼 의향이 있다고 답했던 것과 비교하면 크게 낮아진 결과다.

결혼할 생각이 있다고 답한 미혼여성은 25세~29세 55.7%, 30세~34세 47.4%, 35세~39세는 31.6%였다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중