ចំនួនចាក់ថ្នាំការពារសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍មានភាពខុសគ្នាដូចមេឃនិងដីដោយគ្មានវិធានការត្រួតពិនិត្យ

syringe-1884758_960_720 (1)

មានការលើកឡើងថាគ្មានវិធានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយក្នុងការចាក់ថ្នាំការពារសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍។

នៅថ្ងៃទី១៥ខែមករាបើយោងតាមខ្លឹមសាររាយការណ៍ស្ដីអំពី​ ‘បញ្ហានៃវិធានការវិជ្ជសាស្រ្ដនិងសុខភាពសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍’ដែលបានចេញដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិន្នាការជនអន្ដោប្រវេសន៍បានអោយដឹងថា ចំនួននៃការចាក់ថ្នាំការពារអោយជនអន្ដោប្រវេសន៍មានភាពខុសគ្នាផ្អែកទៅតាមប្រទេសនិមួយៗក៏ពិតមែន ប៉ុន្ដែ ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជំងឺឆ្លងដែលចាំបាច់ត្រូវតែប្រគល់ជារួមនៅពេលចុះឈ្មោះធ្វើទិដ្ឋាការរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺដូចគ្នានិងសំបុត្រត្រួតពិនិត្យជំងឺរបេង។

បើយោងតាមកាសែតយ៉ុនហាប់បានអោយដឹងថា ដើម្បីពង្រឹងការចាក់ថ្នាំការពារសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ សមាគមន៍សិក្សារោគឆ្លងនៃប្រទេសកូរ៉េ កាលពីឆ្នាំ២០១៥ បានដាក់នូវ ‘ការណៃនាំចាំបាច់នៃការចាក់ថ្នាំការពារសម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ’ ក៏ប៉ុន្ដែនៅពុំទាន់មានការចង្អុលបង្ហាញណាមួយដែលផ្ដល់សម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលចេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេ។ 

វ៉ាក់សាំងដែលជនអន្ដោប្រវេសន៍ចាំបាច់ត្រូវចាក់ដើម្បីការពាររោគឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសមាន៥ប្រភេទដូចជា វ៉ាក់សាំង តេតានុស រោគខាន់ស្លាក់(diphtheria) វ៉ាក់សាំងពេលទើបឆ្លងទន្លេ(Tdap) វ៉ាក់សាំងរោគថ្លើមប្រទេភ A វ៉ាក់សាំងរោគកញ្រ្ជិល(measles) វ៉ាក់សាំងជំងឺក្រឡទែន(epidenmic parotitis: mumps) វ៉ាក់សាំងរោគស្អូច(rubella) ដែលជាវ៉ាក់សាំងប្រភេទ(MMR: measles-mumps-rubella combined vaccine)។

នៅក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ប្រសិនបើមានអាយុក្រោម ១២ឆ្នាំហើយអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេសនោះ គឺអាចទទួលការផ្លល់អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាំការពារដោយឥតគិតថ្លៃដូចជនជាតិកូរ៉េដែរ។ ប្រសិនបើជាក្មេងរបស់គ្រួសារជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលគ្មានអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណជនបរទេសនោះ គឺត្រូវទៅធ្វើលេខត្រួតពិនិត្យនៅមណ្ឌលសុខភាពទើបអាចទទួលចាក់ថ្នាំការពារដោយឥតគិតថ្លៃបាន។

이주민 예방 접종을 통합적으로 관리할 정책이 없다는 지적이 나온다.

1월 15일 IOM이민정책연구원이 최근 내놓은 ‘이주민 보건의료정책의 쟁점’ 리포트에 따르면 예방 접종률은 국가별로 큰 차이를 보이지만 한국 사증을 신청할 때 공통으로 제출해야 하는 감염병 관련 서류는 결핵 진단서가 유일하다.

연합뉴스 보도에 따르면 외국인 예방접종 강화를 위해 대한감염학회는 지난 2015년 ‘국내 체류 외국인을 위한 예방접종 권장안’을 내놓기도 했으나 아직 정부 차원에서 별도로 마련된 이주민 대상 예방접종 지침은 없다.

국내 감염관리를 위해 외국인도 필수적으로 접종해야 할 할 백신은 파상풍·디프테리아·백일해(Tdap) 백신, A형간염 백신, 홍역·볼거리·풍진(MMR) 백신, 수두 백신, 일본뇌염 백신 등 총 5종이다.

현재 국내 체류 외국인 가운데 만 12세 미만이고 외국인등록번호가 있다면 내국인과 동일하게 국가무료예방접종 혜택을 볼 수 있다. 외국인등록번호가 없는 미등록 이주 아동의 경우 보건소에서 관리번호 발급을 받아 무료 접종이 가능하다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중