ជនបរទេសត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េលើសពី៦ខែឡើងទៅទើបអាចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពបាន

disease-292571_1280

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសង្គមបានអោយដឹងថាគម្រោងពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅតិចបំផុតពី៣ខែទៅ៦ខែសម្រាប់ការចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមតំបន់របស់ជនបរទេសនិងជនរួមជាតិកូរ៉េដែលមកពីក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូ។

ក្នុងករណីស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសលើសពី៣០ថ្ងៃឡើងទៅក្រោយពេលចូលប្រទេសរយៈពេល៦ខែ ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអោយគ្រប់៦ខែចាប់ពីថ្ងៃចូលប្រទេសម្ដងទៀតទើបអាចចុះបាន ហើយក្រោយចុះឈ្មោះហើយប្រសិនបើចាកចេញពីប្រទេសលើសពី៣០ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវលុបសុពលភាពចេញ។

ប្ដីឬប្រពន្ធនិងកូនមិនទាន់គ្រប់អាយុប៉ុណ្ណោះដែលអាចចុះឈ្មោះក្នុងតំណរដូចគ្នាបាន ត្រូវមានឯកសារបញ្ញាក់អំពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារ និង លិខិតមកពីក្រៅប្រទេសដែលផ្ដល់គ្រឹះស្ថានទូតតំណាងប្រទេស ឬលិខិតបញ្ញា់apostileប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលស្គាល់បាន។

កាលពីមុនថ្ងៃអនុវត្តន៍ថ្ងៃទី១៨ខែធ្នូ ស្នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េបាន៣ខែចាប់ពីថ្ងៃចូលប្រទេសគឺអាចចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រងសុខភាពបាន។

보건복지부는 외국인 및 재외국민의 건강보험 지역 가입을 위한 최소 체류기간을 3개월에서 6개월로 연장하는 안이 12월 18일부터 시행된다고 밝혔다.

입국 후 6개월 동안 연속 30일을 초과하여 국외에 체류하는 경우에는 재입국일부터 다시 6개월이 경과해야 지역 가입이 가능하며, 가입 후 연속하여 30일 이상 출국 시에는 자격이 상실된다.

배우자 및 미성년 자녀까지만 동일 세대로 가입이 가능하며, 가족관계 증빙서류 등 해외에서 발행된 문서는 해당국 외교부나 아포스티유(Apostille) 확인 기관에서 발급한 서류만 인정된다.

시행일인 2018년 12월 18일 이전에 입국한 경우에는 이전처럼 최근 입국일로부터 3개월이 되는 날부터 건강보험 가입이 가능하다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중