បឺហ្គឺឡុតតេរៀតម្លើងថ្លៃ តម្លៃកាហ្វេក៏ឡើងថ្លៃដែរ

hamburger-576419_960_720

ក្រុមហ៊ុនឡុតតេរៀតម្លើងថ្លៃចាប់ពីការែមដល់បឺហ្គឺ១១ប្រភេទបានតម្លើងតម្លៃថ្លៃជាងធម្មតា២.២%។ ជាមួយគ្នានោះហាងកាហ្វេមួយចំនួនក៏បានម្លើងតម្លៃដែរ។

កាហ្វេអេនជេលីណឺបានប្រាប់អោយដឹងថាបានតម្លើងថ្លៃផលិតផលមួយចំនួនលើតម្លៃធម្មតា២.៧% ហើយកាហ្វេអ៊ីឌីយ៉ាក៏បានតម្លើងថ្លៃលើផលិតផល១៤មុខផងដែរ។

ក្រុមហ៊ុនទូទៅបានពន្យល់អំពីការតម្លើងតម្លៃនេះថា គឺដោយសារតែការឡើងថ្លៃនៃគ្រឿងដើម និងថ្លៃជួល ព្រមទាំងថ្លៃឈ្លួលជាដើម។

롯데리아가 아이스크림에 이어 버거류 11개 제품 가격을 평균 2.2% 올렸다.

커피전문점도 일부 커피 가격을 인상했다.

엔제리너스는 일부 품목 가격을 평균 2.7% 인상한다고 밝혔고, 이디야커피도 14개 품목의 가격을 전격 인상했다.

업체들은 각종 원자재 가격과 지속적인 인건비·임차료 상승 등에 따른 것이라고 설명했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중