គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានបោះពុម្ភ ‘សៀវភៅណែនាំការការពារការជួញដូរមនុស្ស’

888

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆកា គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់អោយដឹងថាក្រុមការងារបានបោះពុម្ភសៀវភៅណែនាំការការពារការជួយដូរមនុស្សដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអំពីការជួញដូរមនុស្ស និង ដើម្បីការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយការរើសអ៊ើងចំពោះជនរងគ្រោះជួញដូរមនុស្សពីមុន។

បើយោងតាមទស្សនៈនៃអំពើជួញដូរនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ខ្លឹមសារស្នូលនៃអំពើជួញដូរមនុស្សគឺ ‘ការគាបសង្កត់’ គឺត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់មនុស្សក្នុងលក្ខណៈគាបសង្កត់ពីជនប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្ស ទាញផលប្រយោជន៍ដោយការបង្ខិតបង្ខំនិងគាបសង្កត់អោយធ្វើការដោយមិនអោយថ្លៃឈ្នួលសមរម្យ ឬការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវភេទតាមរយៈការបង្ខំជួញដូរផ្លូវភេទជាដើម។

សៀវភៅណែនាំមានណែនាំនូវខ្លឹមសារដូចជា និយមន័យនៃអំពើជួញដូរមនុស្ស ចំណុចពិសេស ផលពិបាក និង សារៈសំខាន់នៃការរើសអ៊ើងជនរងគ្រោះជួញដូរផ្លូវភេទ ការណែនាំអំពីការរើសអ៊ើងជនរងគ្រោះជួញដូរផ្លូវភេទ និង ខ្លឹមសារទាក់ទងអំពីការការពារជនរងគ្រោះជួញដូរមនុស្សជាដើម។ ក្រុមការងារក៏បានបោះពុម្ភនិងចែកចាយសៀវភៅណែនាំជារូបភាពនិងជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីងាយស្រួលអាននិងងាយយល់សម្រាប់ជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលជាមុខសញ្ញាសំខាន់ក្នុងការប្រឈមចំពោះបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្ស។

11월 26일, 국가인권위원회가 인신매매에 대한 국민 인식을 높이고 인신매매 피해자를 조기에 식별해 인권침해를 예방하기 위한 ‘인신매매 방지 안내서’를 발간했다고 밝혔다.

유엔 인신매매방지의정서에 따르면 인신매매의 핵심은 ‘착취’로, 인신매매 가해자는 사람의 취약한 상태를 이용, 합당한 대가 없이 노동력을 착취해 경제적 이득을 얻거나, 성매매 강요 등을 통해 성을 착취하는 경우도 포함한다.

안내서는 인신매매 정의, 특징, 인신매매 피해자 식별의 중요성과 어려움, 인신매매 피해자 식별 지표, 인신매매 피해자 보호 등에 대한 내용을 담고 있다.

인신매매 범죄의 주요 대상이 되는 이주민들이 쉽게 이해할 수 있도록 그림문자 등으로 가독성 높이고 영문으로도 제작해 배포한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중