ត្រូវដាក់អោយមានបទបញ្ជាពិន័យទង្វើរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍

555

កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆកា គណៈកម្មាធិការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្សបានត្រួតពិនិត្យឯកសារឯករាជមួយអំពីស្ថានភាពបំពេញកិច្ចការស្ដីពីអំពី“កិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់ការរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍”ក្នុងប្រទេស ដោយបានត្រួតពិនិត្យនិងមានការចូលរួមយោបល់នៃអង្គការជាតិនៃសិទ្ធិមនុស្ស ហើយបានប្រគល់ឯកសារនេះទៅគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់ការរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍(CERD)នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ(UN)

ឯកសារឯករាជនោះមានភ្ជាប់នូវបញ្ហាលម្អិតចំនួន៣១ នៃបញ្ហាសរុបចំនួន២០។

ឯកសារឯករាជនោះមានភ្ជាប់នូវបញ្ហាលម្អិតចំនួន៣១ នៃបញ្ហាសរុបចំនួន២០ ហើយបានធ្វើការត្រិះរិះអំពីនិយមន័យនៃការរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងច្បាប់ក្នុងប្រទេសដែលគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់ការរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍តែងតែស្នើសុំកន្លងមក ព្រមទាំងមាននូវយោបល់របស់គណៈកម្មាធិការនិងករណីថ្មីៗនៃការបញ្ចូលការអនុម័ត្តច្បាប់ហាមការរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍និងការដាក់អោយមានបញ្ជាផាកពិន័យលើទង្វើរើសអ៊ើងជាតិសាសន៍ជាដើម។

ហើយឯកសារក៏បានពិពណ៌នាអំពីយុទ្ធសាស្រ្ដនៃបញ្ហាស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ សេរីភាពនៃប្រព័ន្ធការពារជនបរទេស និង សេរីភាពលើរាងកាយ សិទ្ធិបង្កើតសហជីពកម្មករ និង សិទ្ធិចុះឈ្មោះ សិទ្ធិចូលប្រទេសទូទៅ និងសិទ្ធិត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួន ការកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានអំពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពព្យាបាលជនអន្ដោប្រវេសន៍ ការពង្រីកក្រុមសង្រ្គោះសាធារណៈចំពោះជនអន្ដោប្រវេសន៍ដែលជួបប្រទះស្ថានភាពអាសន្នជាដើម។

11월 8일, 국가인권위원회는 ‘인종차별철폐협약’의 국내 이행상황에 대한 모니터링과 국가인권기구로서 의견을 담은 독립보고서를 채택하고, UN 인종차별철폐위원회(CERD)에 제출했다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성됐다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성되었으며, 그 동안 인종차별철폐위원회에서 지속적으로 권고한 국내법에 협약상의 인종차별 정의 반영, 인종차별 행위에 대한 처벌 규정 마련과 포괄적 차별금지법 제정에 대해 최근 사례와 위원회 의견을 담았다.

또 보고서는 법 앞에서 평등한 대우를 받을 권리, 외국인 보호제도와 신체의 자유, 노동조합 결성 및 가입할 수 있는 권리, 모든 국가로부터 출국하고 자국으로 귀국하는 권리, 이주민 의료안전망의 사각지대 해소, 위기상황에 처한 이주민들에 대한 공공부조 확대 등의 쟁점을 전략적으로 기술했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중