Улс үндэстнээр гадуурхах тухай

11-р сарын 8-ны өдөр БНСУ-ын Хүний Эрхийн Хорооноос Арьс өнгөөр алагчлаа үзлийг устгах протоколын тус улсад хэрэгжиж буй байдлын талаарх хяналт болон хүний эрхийн байгууллагын хувьд саналаа тусгасан бие даасан тайланг боловсруулж НҮБ-ын Арьс өнгөөр алагчлаа үзлийг устгах хороонд хүргүүлсэн байна.

Тус тайланд 20 асуудал, 31 дэд асуудлаас бүрэлдсэн бөгөөд өнөөг хүртэл тус хорооноос анхааруулга сануулга өгсөн гуулин дахь арьс үндэстнээр ялгаварлах ухагдахуун, түүнд үзүүлэх шийтгэл зэрэгтэй холбоотой дүрэм журам бэлдэх, ялгаварлан гадуурхахыг хориглох тухай хууль бий болгохтой холбоотой сүүлийн үеийн жишээ болон хорооны гишүүдийн саналыг тусгасан байна.

Мөн тус тайланд хуулийн өмнө бүгд эрх тэгш эрхтэй байх тухай, гадаад иргэдийн аливаа улс оронд орж гарах эрх, гадаад ажилчдын эвсэл байгуулах түүнд элсэх эрх, гадаад иргэдийн аюулгүй эмчилгээний систем, аюултай нөхцөл байдалд байгаа гадаад иргэдэд улсын байгууллагын хамгаалалт зэргийг өргөтгөх зэрэг асуудлууд тусгагдсан байна.

11월 8일, 국가인권위원회는 ‘인종차별철폐협약’의 국내 이행상황에 대한 모니터링과 국가인권기구로서 의견을 담은 독립보고서를 채택하고, UN 인종차별철폐위원회(CERD)에 제출했다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성됐다.

독립보고서는 총 20개 쟁점, 31개 세부 쟁점으로 구성되었으며, 그 동안 인종차별철폐위원회에서 지속적으로 권고한 국내법에 협약상의 인종차별 정의 반영, 인종차별 행위에 대한 처벌 규정 마련과 포괄적 차별금지법 제정에 대해 최근 사례와 위원회 의견을 담았다.

또 보고서는 법 앞에서 평등한 대우를 받을 권리, 외국인 보호제도와 신체의 자유, 노동조합 결성 및 가입할 수 있는 권리, 모든 국가로부터 출국하고 자국으로 귀국하는 권리, 이주민 의료안전망의 사각지대 해소, 위기상황에 처한 이주민들에 대한 공공부조 확대 등의 쟁점을 전략적으로

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중